ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ: Επίκαιρες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Εξελίξεις

Οι νέες συνθήκες και δομές που σήμερα προσδιορίζουν το Διεθνές σύστημα καθιστούν τη μελέτη των διεθνών σχέσεων και εξελίξεων ολοένα και περισσότερο αναγκαία. Η προσέγγιση και ανάλυση των σημαντικών διεθνών εξελίξεων και γεγονότων επιτυγχάνεται αφενός με την «ανάπλαση» των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτά εκτυλίσσονται, αφετέρου με την αναδρομή και εξέταση αντίστοιχων γεγονότων του παρελθόντος θεωρώντας ότι η διαδικασία αυτή συντελεί στην κατανόηση εξελίξεων του παρόντος. Παράλληλα, επιτυγχάνεται με τη μελέτη των παραγόντων του Διεθνούς συστήματος, παλαιότερων όπως χώρες και Διεθνείς Οργανισμοί και νεότερων όπως η Ενέργεια, το περιβάλλον, η τρομοκρατία, και η μετανάστευση. Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάλυση των μετασχηματισμών του Διεθνούς συστήματος από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, την παρουσίαση μεθόδων για την κατανόηση των διεθνών σχέσεων, την παρουσίαση των παραγόντων που αναπτύσσονται στο Διεθνές σύστημα όπως, επίσης, και των συσχετισμών δυνάμεων που το επηρεάζουν. Παράλληλα με τις θεωρητικές επισημάνσεις παρατίθενται παραδείγματα και αναλύονται σημαντικά γεγονότα.
Κωδικός Μαθήματος: 211.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Γιώργος Δημητρακόπουλος
έναρξη 13/2/2018, Τρίτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 14 εβδομάδες