ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές πτυχές των επενδύσεων στην αγορά ιδιωτικών ακίνητων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των πρόσφατων φορολογικών αλλαγών για την ακίνητη περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα. Ενδεικτικές θεματολογίες: – Εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές στην αγορά ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις – Ο θεσμός των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) - Άμεσες και έμμεσες επενδύσεις σε ακίνητα – Η ακίνητη περιουσία ως επενδυτικό προϊόν: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση με άλλα επενδυτικά προϊόντα – Φορολογική αντιμετώπιση της ακίνητης περιουσίας στα χρόνια των μνημονίων – Φόροι επί των ακινήτων και η επίδρασή τους στις επενδυτικές αποφάσεις των νοικοκυριών – Η οικονομική λογική του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Κατασκευή/ανάπτυξη ακινήτων (θεωρία και πράξη/case studies) Δεν προαπαιτούνται συγκεκριμένες γνώσεις στο αντικείμενο των ιδιωτικών επενδύσεων/χρηματοοικονομικής.
Κωδικός Μαθήματος: 510.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Πρόδρομος Βλάμης
έναρξη 12/10/2017, Πέμπτη / 7:15-8:45, Διάρκεια: 8 εβδομάδες