ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη μεσαίου και ανώτερου επιπέδου. Το σεμινάριο παρουσιάζει και επεξηγεί τo σύστημα Διοίκησης δια Στόχων (Management by Objectives), τον κύκλο επίδοσης, τις περιγραφές θέσεων εργασίας (job descriptions), τις τεχνικές αξιολόγησης επίδοσης προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της συνεργασίας με το συνεργάτη (αξιολογούμενο) και, τέλος, αποτελεσματικούς τρόπους παρακίνησης των εργαζομένων.
Κωδικός Μαθήματος: 562.1
Καθηγητής/Καθηγήτρια: Γιάννης Σκουληκάρης
Τρίτη 17/4, 24/4, 8/5, 15/5 / 5:30-8:30, Διάρκεια: 4 εβδομάδες