ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Marine (Ship Orientated)
601.1 REGULATORY FRAMEWORK OF SHIPPING
602.1 SHIP OPERATIONS
603.1 VETTING INSPECTIONS
604.1 SHIP DESIGN AND TECHNOLOGY
605.1 SAFETY AND SECURITY CULTURE

Maritime (Shore Orientated)
606.1 SHIPPING BUSINESS
607.1 TRANSPORTATION LAW
608.1 PORT AND TERMINAL MANAGEMENT
609.1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
610.1 SHIP CHARTERING

Business Skills
611.1 COMMUNICATION AND RESILIENCE
612.1 MARITIME LEADERSHIP
613.1 PROJECT MANAGEMENT
614.1 TRAIN THE TRAINER
615.1 BUSINESS POLICY AND INNOVATION

Τα μαθήματα προσφέρονται στα ελληνικά με χρήση αγγλικής ορολογίας κατά τη διδασκαλία. Η παρακολούθηση γίνεται εξ αποστάσεως αλλά, και στην τάξη, στις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μεμονωμένα μαθήματα ή να οδηγηθούν σε ειδίκευση αν παρακολουθήσουν 7 μαθήματα της επιλογής τους ως εξής: 3 μαθήματα από την κατεύθυνση Marine, 3 από την κατεύθυνση Maritime και 1 μάθημα από την κατεύθυνση Business Skills.
Τα μαθήματα, οι καθηγητές και οι προσκεκλημένοι καθηγητές αναφέρονται αναλυτικά στον αντίστοιχο κωδικό μαθήματος.
Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι: Ισίδωρος Παχουνδάκης, Ευστράτιος Σπύρου
Κωδικός Μαθήματος: 600.0
Ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξετε / , Διάρκεια: εβδομάδες