Εισαγωγή Μαθητών στην Α' Λυκείου

benakeio_ouraniotoxo

 

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α΄ Λυκείου γίνεται με γραπτές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα Ελληνικά στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά :

ΕΛΛΗΝΙΚΑ :

Η εξεταστέα ύλη των Νέων Ελληνικών για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών  στην Α΄ Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού στις εξετάσεις του Μαΐου 2018 είναι :

 1. Περίληψη ή ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.
 2. Αναγνώριση οργάνωσης κειμένου (δομή και συνοχή παραγράφου, τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, σύνδεση προτάσεων και παραγράφων).
 3. Παρατακτική – Υποτακτική σύνδεση προτάσεων (χωρισμός αναγνώριση, λειτουργία).
 4. Αναγνώριση κύριων όρων και προσδιορισμών της πρότασης (ονοματικών και επιρρηματικών).
 5. Παραγωγή κειμένου 300 λέξεων σε θέμα σχετικό με τους θεματικούς κύκλους που διδάχτηκαν στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Θα δοθεί ανάλογο επικοινωνιακό πλαίσιο (άρθρο, επιστολή, ημερολόγιο, ομιλία).

 


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ :

Η εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών για την εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α΄ Λυκείου του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού στις εξετάσεις Μαΐου 2018 ορίζεται από  το  σχολικό βιβλίο  «Μαθηματικά  Γ΄  Γυμνασίου»  των  Δημητρίου  Αργυράκη,  Παναγιώτη  Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη, ως ακολούθως:

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.1       Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς (επαναλήψεις – συμπληρώσεις)

                        Β. Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

                  Γ. Τετραγωνική ρίζα πραγματικού αριθμού

1.2       Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

                  Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

                  Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3       Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4       Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5       Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]

1.6       Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2 + (α + β)x + αβ»].

1.8       Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων (μόνο η έννοια του ελαχίστου κοινού πολλαπλασίου)

1.9       Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10     Πράξεις ρητών παραστάσεων 

                 Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

                 Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

 

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.2       Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

            Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

            Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων και χωρίς την υποπαράγραφο "παραγοντοποίηση τριωνύμου")

2.3       Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού 

2.5       Ανισότητες – Ανισώσεις μ' έναν άγνωστο

                  Β. Ιδιότητες της διάταξης

                  Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ' έναν άγνωστο

 

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.1       Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

3.2       Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

3.3       Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1 Ισότητα τριγώνων

 

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

2.1       Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας  ω με 0ο ω 180ο
2.2       Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
2.3       Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας
2.4       Νόμος των ημιτόνων Νόμος των συνημιτόνων (χωρίς τις αποδείξεις)

 

ΑΓΓΛΙΚΑ :

Overall ability:  in terms of the Common European Framework, students should have abilities typical of a high B2.

 

As a more specific indication, students should have an excellent command of the following:

 

Grammar:

 • All tenses
 • Passive voice (including causative form and impersonal constructions)
 • Conditionals
 • Reported speech
 • Modals(present and perfect tenses)
 • Relative clauses

 

Reading Comprehension and literary analysis: students should be able to identify and analyze the use of the following literary devices in a given text:

 • Conflict
 • Climax
 • Characterization
 • Setting
 • Theme
 • Figurative language (metaphor, simile, personification)


Writing:
ability to write an

 • Opinion essay

 

Oral fluency: students of Athens College and Psychico College Middle Schools are expected to have a high degree of oral ability in English. Although speaking is not part of the test for the outside entrants, both parents and students should be aware of the importance the school gives to speaking skills. English is the medium of instruction in English classes.

 

 

 

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά) θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση - έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα - θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές/μαθήτριες στα δύο σχολεία του Ε.Ε.Ι., στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, ανάλογα με τις διαθέσιμες για καθένα από τα δύο Σχολεία θέσεις. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Γενικό Λύκειο του ιδίου Σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν στην Α΄ Λυκείου. Αλλαγή Σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την Α΄ Λυκείου, μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια θα επιλέξει και θα εισαχθεί στο πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.), το οποίο είναι ενταγμένο στο Κολλέγιο Ψυχικού.

Συγκεκριμένα για την εισαγωγή παιδιών στην Α΄ Λυκείου 2018, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό από τις 8:30π.μ. έως τις 13:30

Αιτήσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις γίνονται μέχρι την Δευτερα 7 Μαΐου 2018  αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου στο Ψυχικό το ποσό των 120 Ευρώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) του υποψηφίου/ της υποψηφίας για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».