Εισαγωγή Μαθητών στο πρόγραμμα I.B

IB

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στο Πρόγραμμα International Baccalaureate γίνεται με γραπτές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα Ελληνικά στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά.

  

 Εισαγωγικές Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία

(Διάρκεια: 75 λεπτά)

 Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή   Γ λ ώ σ σ α

Εξεταστέα ύλη

Από το βιβλίο Έκφραση Έκθεση, τεύχος Α΄, της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου οι θεματικές που περιλαμβάνονται στις εξής ενότητες:

α. Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες

β. Ο Λόγος

γ. Περιγραφή

δ. Αφήγηση

ε. Χρονογράφημα

 Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή   Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α
Εξεταστέα ύλη

Διδακτικές Ενότητες:

α. «Τα φύλα στη Λογοτεχνία»

β. «Παράδοση και Μοντερνισμός στη Νεοελληνική Ποίηση»

 

 Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Μαθηματικά

(Διάρκεια: 75 λεπτά)

 Ά λ γ ε β ρ α  
Εξεταστέα ύλη

Από το σχολικό βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α΄ Γενικού Λυκείου» (έκδοση 2015):

Εισαγωγικό κεφάλαιο

E.2.Σύνολα

Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

2.1  Οι Πράξεις και οι Ιδιότητές τους

2.2  Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδειξης της ιδιότητας 4)

2.3  Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού

2.4  Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των αποδείξεων των ιδιοτήτων 3 και 4)


Κεφ.3ο: Εξισώσεις

3.1 Εξισώσεις 1ου Βαθμού

3.2 Η Εξίσωση   χν = α

3.3 Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.4ο: Ανισώσεις

4.1 Ανισώσεις 1ου Βαθμού

4.2  Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ.5ο: Πρόοδοι

5.1 Ακολουθίες

5.2 Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

5.3 Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το Sν)

Κεφ.6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

6.1 Η Έννοια της Συνάρτησης

6.2 Γραφική Παράσταση Συνάρτησης (εκτός της υποπαραγράφου «Απόσταση σημείων»)

6.3 Η Συνάρτηση f(x)= αx+β (εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής)

Γ ε ω μ ε τ ρ ί α

Εξεταστέα Ύλη

Από το σχολικό βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. (έκδοση 2015):

Κεφ.3ο: Τρίγωνα   

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων

3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ)

3.7 Κύκλος - Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

3.8 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.9 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.10 Tριγωνική ανισότητα(εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.11 Κάθετες και πλάγιες(εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)

3.12 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)

3.13 Εφαπτόμενα τμήματα

3.14 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες   

4.1. Εισαγωγή

4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών - Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ της σελ. 81, και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV)

4.3. Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.4. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος που αναφέρεται στον εγγεγραμμένο κύκλο τριγώνου)

4.5. Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.6. Γωνίες με πλευρές κάθετες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος)

4.7. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος)

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια   

5.1. Εισαγωγή

5.2. Παραλληλόγραμμα

5.3. Ορθογώνιο

5.4. Ρόμβος

5.5. Τετράγωνο

5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙΙ)

5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (Χωρίς το Πόρισμα)

5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

5.10. Τραπέζιο

5.11. Ισοσκελές τραπέζιο

5.12. Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου

Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα  

6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί

6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

6.5  Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

6.6  Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 

 Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Αγγλικά

(Διάρκεια: 75 λεπτά)

 SYLLABUS FOR IB ENTRANCE TEST IN ENGLISH
Overall ability:  in terms of the Common European Framework, students should have abilities typical of a high C1.

As a more specific indication, students should have an excellent command of the following:

 

Literary analysis of texts: students should be able to identify and analyze the use of the following literary devices in a given text:                  

 • Character
 • Plot elements (exposition, climax, resolution, conflict)
 • Setting
 • Symbolism
 • Figures of speech
 • Mood
 • Irony


Reading focus: 

 • Main idea
 • Referential and inferential questions
 • Summarizing


Grammar and syntax:

 • Various sentence structures (compound/complex sentences; use of connectors)
 • All tenses
 • Conditionals
 • Passive voice
 • Direct / indirect speech
 • Inversion


Writing: 
ability to write an

 • opinion essay

 

Oral fluency: students of Athens College and Psychico College High Schools are expected to have a high degree of oral ability in English. Although speaking is not part of the test for the outside entrants, both parents and students should be aware of the importance the school gives to speaking skills. English is the medium of instruction in English classes.

 

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά) θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση - έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα - θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

 

Συγκεκριμένα για την εισαγωγή παιδιών στο Πρόγραμμα IB , οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό από τις 8:30π.μ. έως τις 13:30

Αιτήσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις γίνονται μέχρι τη Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018  αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου στο Ψυχικό το ποσό των 120 Ευρώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) του υποψηφίου/ της υποψηφίας για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

 

Σχετικές Σελίδες