Εισαγωγή Μαθητών στην Α' Γυμνασίου

Students

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην Α΄ Γυμνασίου γίνεται με γραπτές ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στα Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά :

Τα θέματα των Ελληνικών και των Μαθηματικών προέρχονται από τη διδακτέα ύλη που προβλέπουν τα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων για την 6η τάξη του Δημοτικού.

ΑΓΓΛΙΚΑ :

Overall ability:  in terms of the Common European Framework, students should have abilities typical of a high A2.

As a more specific indication, students should have an excellent command of the following:

Grammar: students are recommended to pay particular attention to:

 

  • Tenses (Present Simple & Continuous, Past Simple & Continuous, Present Perfect Simple & Continuous, Past Perfect Simple, Future Simple, Going To Future, Present Continuous with Future meaning)
  • Conditional sentences (types zero, 1st and 2nd)
  • Relative Pronouns and Relative Clauses
  • Possessive Pronouns
  • Prepositions of place and time
  • Wishes
  • Definite and Indefinite Articles
  • Comparison (comparative / superlative adjectives and adverbs)

 

Reading Comprehension: students should be able to read a short text and answer both factual and critical thinking questions based on it.

 

Writing:  ability to write a short passage – for example, a paragraph or letter.

Oral fluency: students of Athens College and Psychico College Elementary Schools are expected to have a high degree of oral ability in English. Although speaking is not part of the test for the outside entrants, both parents and students should be aware of the importance the school gives to speaking skills. English is the medium of instruction in English classes.


Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά) θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών Ελληνικών, Μαθηματικών και Αγγλικών. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση - έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα - θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

Η Διεύθυνση θα τοποθετήσει τους επιτυχόντες μαθητές/μαθήτριες στα δύο σχολεία του Ε.Ε.Ι., στο Κολλέγιο Αθηνών ή στο Κολλέγιο Ψυχικού, ανάλογα με τις διαθέσιμες για καθένα από τα δύο σχολεία θέσεις. Στην κατανομή αυτή προτεραιότητα έχουν τα αδέλφια.

Οι μαθητές/μαθήτριες θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο του ιδίου Σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν στην Α΄ Γυμνασίου. Αλλαγή Σχολείου από το Κολλέγιο Αθηνών στο Κολλέγιο Ψυχικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την Α΄ Λυκείου, μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια θα επιλέξει και θα εισαχθεί στο πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.), το οποίο είναι ενταγμένο στο Κολλέγιο Ψυχικού.

Συγκεκριμένα για την εισαγωγή παιδιών στην Α΄ Γυμνασίου 2018, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

το Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό από τις 8:30π.μ. έως τις 13:30

Αιτήσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις γίνονται μέχρι τη  Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018 αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου στο Ψυχικό το ποσό των 120 Ευρώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) του υποψηφίου/της υποψηφίας για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».