Αρχαία Ελληνικά

Στόχοι:

 • Η καλλιέργεια στους μαθητές του ενδιαφέροντος αλλά και των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την επικοινωνία με τα πνευματικά επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, από μετάφραση και από το πρωτότυπο.

 • Η σταδιακή κατάκτηση από τους μαθητές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, η οποία αρχίζει με τη βαθμιαία εξοικείωσή τους με τον αρχαίο λόγο στις τάξεις του Γυμνασίου και ολοκληρώνεται με τη διεύρυνση και εμβάθυνση της γνώσης στο Λύκειο.

 • Η σύνδεση πλευρών του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη σημερινή ζωή και τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

 • Η καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων σκέψης και έρευνας των μαθητών για την ερμηνεία των αρχαιοελληνικών κειμένων και την εκμάθηση της αρχαίας γλώσσας σε μια κλιμάκωση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων στις δραστηριότητες του Τμήματος περιλαμβάνονται:

 • Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της διδακτέας ύλης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

 • Οι τακτικές συνεδριάσεις των διδασκόντων, όπου συζητούνται διεξοδικά κυρίως θέματα διδακτικής και αξιολόγησης του διδακτικού έργου.

 • Η εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών μεθόδων, ώστε η διδασκαλία να είναι πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές και συγχρόνως αποτελεσματικότερη.

 • Η αξιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος.

 • Η εκπόνηση υποστηρικτικού της διδασκαλίας διδακτικού υλικού.

 • Η συνεργασία με το Ακαδημαϊκό Τμήμα της Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών, ώστε να διασφαλιστούν, στο μέτρο του δυνατού, τρόποι σύνδεσης μεταξύ των συναφών γνωστικών αντικειμένων.

 • Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις, της επιμόρφωσης των διδασκόντων σε θέματα φιλολογικά και παιδαγωγικά.

Καινοτομίες - Δραστηριότητες

Αναθεώρηση αναλυτικού προγράμματος

• Μετά από απόφαση του Ακαδημαϊκού Τμήματος (Ιούνιος 2010) επιτροπή φιλολόγων μελετά το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την ενότητα, τη συνέχεια και τη κλιμάκωση της διδασκαλίας στις έξι τάξεις. Για το σκοπό αυτό το μάθημα αντιμετωπίζεται σφαιρικά, δηλαδή μελετώνται παράλληλα οι στόχοι, η διδακτέα ύλη, η διδακτική προσέγγιση και οι τρόποι αξιολόγησης των μαθητών.

• Ήδη οι προτάσεις της επιτροπής υλοποιούνται στο Γυμνάσιο, με την αναδιάταξη της διδακτέας ύλης στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Σχέδια μαθημάτων – Καινοτόμα σενάρια

• Οι διδάσκοντες, τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο, έχουν αναλάβει την προετοιμασία σχεδίων και σεναρίων μαθημάτων με χρήση τεχνολογιών, με στόχο τη συστηματικότερη ένταξη των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) στη διδακτική πράξη.
http://www.haef.gr/gr/acl/lykeio/akad_tmhmata_arx-ellhnika_clip_image002_0000.jpg

• Παράλληλα οι φιλόλογοι και των δύο σχολικών βαθμίδων συνεργάζονται για την καταγραφή εκείνων των δεξιοτήτων σκέψης και γλώσσας που θεωρούμε ότι πρέπει να καλλιεργούνται στους μαθητές μας κατά τάξη μέσα από τη διδασκαλία της προβλεπόμενης ύλης. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει, πέραν της καταγραφής των δεξιοτήτων, συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις για την άσκηση των μαθητών σε αυτές.

http://www.haef.gr/gr/acl/lykeio/akad_tmhmata_arx-ellhnika_clip_image004_0000.jpg

Οι δεξιότητες αυτές καθώς και οι γνωστικοί στόχοι της διδασκαλίας θα αποτελούν το σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εντάσσεται και το οποίο θα υπηρετεί κάθε διδακτική δραστηριότητα.

 

akad_tmhmata_arx-ellhnika_clip_image002_0002.jpg

Διδασκαλία με χρήση
διαδραστικού πίνακα

• Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες (Smart Boards) που επιτρέπουν στον διδάσκοντα να εντάξει άμεσα στη διδασκαλία κάθε είδους ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να εφαρμόζει στρατηγικές μάθησης που αφορούν στο σύνολο της τάξης.

• Ειδικότερα για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με τη χρήση των διαδραστικών πινάκων αξιοποιούνται από τους διδάσκοντες τα ψηφιοποιημένα εγχειρίδια της Βάσης Γνώσης, το περιεχόμενο των οποίων εμπλουτίζουν με συμπληρωματικό διδακτικό υλικό (παρουσιάσεις Power Point, διαδραστικές ασκήσεις και εργασίες, διαθεματικές προσεγγίσεις).

• Το υλικό των μαθημάτων αναρτάται στη συνέχεια στο CMS, ώστε οι μαθητές να έχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στη μελέτη τους στο σπίτι.

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.kee.gr/html/
http://www.pi-schools.gr
http://www.e-yliko.gr
http://www.perseus.tufts.edu
http://www.tlg.uci.edu/
http://www.greek-language.gr