Πληροφορική και διαθεματική διδασκαλία

Στο εργαστήριο διδάσκονται επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα του επίσημου αναλυτικού προγράμματος (από καθηγητές ειδικοτήτων), με συνδυασμό γνώσεων από τουλάχιστον δυο μαθήματα, υποστηριζόμενα από διερευνητικό λογισμικό.

Με στόχο τη διδακτική διαθεματική προσέγγιση της ύλης, την πειραματική μέθοδο έρευνας και τη συνεργασία των μαθητών επιλέχθηκαν κατάλληλα σχεδιασμένα και πιστοποιημένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγράμματα.
Η διδακτική παρέμβαση αναφέρεται σε δραστηριότητες με φύλλα εργασίας, χρήση οπτικοακουστικών μέσων, στην παρακίνηση των μαθητών για τη χρήση της σύγχρονής τεχνολογίας, όπως και στη παρακολούθηση της πορείας τους με την χρήσης portofolios.

Τα προγράμματα που έχουν επιλεχθεί προέρχονται κυρίως από μελέτες και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο της ενέργειας "Οδύσσειας" του Υπουργείου Παιδείας π.χ. ΓΕΑ, ΗΡΟΔΟΤΟΣ, ΤΟ 21 ΕΝ ΠΛΩ, ΣΕΠ, ΞΕΝΙΟΣ αλλά και άλλα προγράμματα π.χ. Modellus, FUNCTION PROB, Cabri κ.α.