Κ.Σ.Ε. (Κέντρο Στήριξης της Επιμόρφωσης)

Το έργο "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση" αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση " του Μέτρου 1.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας ", το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών πιστοποιήθηκε Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ: 9-232).
Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, λογισμικού παρουσίασης, διαδικτύου και επικοινωνιών. Επίσης στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης περιλαμβάνεται και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού.