Ενημέρωση για τις αλλαγές στις απουσίες των μαθητών του Λυκείου

 

Ψυχικό, 8 Φεβρουαρίου 2018

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου

 

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄120) Υπουργική Απόφαση (άρθρα 27, 28, 29), κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών:

  1. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες

  2. Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114

  3. Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ισχύουν τα ως άνω αριθμητικά όρια προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

Υπενθυμίζεται ότι για το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών το προσαυξημένο σύνολο για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου ως επαρκούς είναι 127 απουσίες και των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 139 απουσίες.  

Ειδικά για το σχολικό έτος 2017-2018 ως επαρκής μπορεί να χαρακτηρισθεί η φοίτηση μαθητή που πραγματοποίησε έως 183 απουσίες για την Α΄ και την Β΄ Λυκείου και έως 200 απουσίες για την Γ΄ Λυκείου, εφόσον συντρέχουν «σωρευτικά» τα ακόλουθα:  

α. Για τις επιπλέον από τις 127 ή τις 139 απουσίες έχουν κατατεθεί ιατρικά δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ασθένεια

β. Ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας του μαθητή είναι «δεκαπέντε» πλήρες

γ. Δεν έχει γίνει χρήση της ρύθμισης σύμφωνα με την οποία δεν προσμετρώνται απουσίες εξαιτίας χρόνιων παθήσεων (έως 24 ημέρες ετησίως) και εξαιτίας σοβαρών και επειγόντων περιστατικών (έως 20 ημέρες ετησίως) με προσκόμιση ιατρικών δικαιολογητικών από Νοσοκομείο (άρθρο 24, παρ. 2 και 3).

  

Από την Διεύθυνση