Χαρακτηρισμός φοίτησης

Προβλέπεται από:
Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184Α)
Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183/98)
Π.Δ. 94/1999 (ΦΕΚ 101/99)
Π.Δ. 86/2001
Π.Δ. 26/2002 (ΦΕΚ 21Τ.Λ)
Π.Δ. 30/2003
Π.Δ. 60/2006
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΑΙΘ 147655/Γ2/11-10-2013

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων Δ.Ε. χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα, ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Χαρακτηρισμός της φοίτησης του μαθητή ως επαρκούς
α. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
β. Σύμφωνα με τις Οδηγίες με αρ. πρωτ. 147655/Γ2/11-10-2013 του ΥΠΑΙΘ για τον υπολογισμό του ορίου απουσιών των μαθητών των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, το όριο του συνόλου των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του μαθητή ως επαρκούς διαμορφώνεται ανά τάξη ως ακολούθως:
Α΄ ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Από 114 σε 127 απουσίες: σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών
Από 164 σε 183 απουσίες: κατ’ εξαίρεση σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, εφόσον η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. > 15) και η διαγωγή κοσμιωτάτη.
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Από 114 σε 139 απουσίες: σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών
Από 164 σε 200 απουσίες: κατ’ εξαίρεση σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, εφόσον η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. > 15) και η διαγωγή κοσμιωτάτη.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου - Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.