Διακοπή φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται:

α) Με την απόλυσή τους
β) Πριν από την απόλυσή τους:
i) Με αίτηση των γονέων (είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε με υπόδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου) για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.
ii) Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συλλόγου, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.