Απουσίες μαθητών 2017-2018

 

ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Βάσει των κειμένων διατάξεων και σύμφωνα με τις Οδηγίες με αρ. πρωτ. 147655/Γ2/11-10-2013 του ΥΠΑΙΘ για τον υπολογισμό του ορίου απουσιών των μαθητών των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, το όριο του συνόλου των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης του μαθητή ως επαρκούς διαμορφώνεται ανά τάξη ως ακολούθως:

Α΄ ΚΑΙ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Από 114 σε 127 απουσίες: σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών
  • Από 164 σε 183 απουσίες: κατ’ εξαίρεση σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, εφόσον η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. > 15) και η διαγωγή κοσμιωτάτη.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

  • Από 114 σε 139 απουσίες: σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών
  • Από 164 σε 200 απουσίες: κατ’ εξαίρεση σύνολο δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, εφόσον η επίδοση του μαθητή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (Μ.Ο. > 15) και η διαγωγή κοσμιωτάτη.  

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50.    

Ως προς τη δικαιολόγηση απουσιών, η οποία πρέπει να γίνεται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Οι απουσίες που εμπίπτουν στην περίπτωση του συνολικού ορίου των 114 απουσιών ή κατ’ εξαίρεση των 164 απουσιών δικαιολογούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας: ο κηδεμόνας του μαθητή μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες δύο (2) συνεχών ημερών και συνολικά έως δέκα (10) ημέρες απουσίας για όλο το σχολικό έτος∙ διαφορετικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση.
  • Οι απουσίες άνω των 114 και μέχρι 127 ή 139 (Μ.Ο. < 15) δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα (έως μία ημέρα) ή με ιατρική γνωμάτευση (άνω της μίας ημέρας).
  • Οι απουσίες άνω των 164 και μέχρι 183 ή 200 (Μ.Ο. > 15) δικαιολογούνται με ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή ιδιώτη ιατρό.    

  •  

Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται με αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας από τον Σύλλογο Διδασκόντων στο τέλος του σχολικού έτους.