Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων, για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σε αυτήν.