Λειτουργία

Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.
Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου -για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις- μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.


Ωράριο λειτουργίας

Το Γυμνάσιο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή).
Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:30. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

16:00

15:00

15:25

15:25

15:00

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν Δευτέρα-Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00. Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο αυτό τροποποιείται.

Επειδή κατά τη θερινή περίοδο (για ένα μήνα περίπου) τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τις Γραμματείες των σχολείων μία μέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τη Β' Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.


Διακοπή φοίτησης μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται:

α) Με την απόλυσή τους
β) Πριν από την απόλυσή τους:
i) Με αίτηση των γονέων (με δική τους πρωτοβουλία είτε με υπόδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου) για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.
ii) Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.


Κατηγορίες απουσιών

Oι απουσίες που πραγματοποιούν οι μαθητές για ποικίλους λόγους μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτείας και του Σχολείου μας.

Oι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Ακαταχώρητες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο μαθητής αλλά δεν καταχωρούνται, δεν καταγράφονται δηλ. στο επίσημο απουσιολόγιο του Σχολείου και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στον Χαρακτηρισμό Φοίτησης του μαθητή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ακαταχώρητες είναι οι απουσίες που:

(α) προκύπτουν από την συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου που πραγματοποιούνται με βάση σχετική απόφαση των αρμοδίων αρχών ή τον Διευθυντή του Σχολείου ή με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. εκπαιδευτική αποστολή στο εσωτερικό ή εξωτερικό, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.).

(β) γίνονται από μαθητές διαφορετικού θρησκεύματος και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που προβλέπονται από το αντίστοιχο εορτολόγιο.

(γ) σχετίζονται με τη μεταγραφή του μαθητή σε άλλο Σχολείο.

(δ) οφείλονται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

2. Δικαιολογημένες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο μαθητής για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο που επιτρέπει στην Πολιτεία να τις αντιμετωπίσει ευνοϊκά, δηλαδή να είναι αρκετές σε αριθμό και να μην έχουν πειθαρχικές συνέπειες για το μαθητή.

Δικαιολογημένες είναι οι απουσίες που οφείλονται σε:

(α) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία του μαθητή και πιστοποιούνται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) ασθένεια του μαθητή, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή και ιδιώτη γιατρό.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει και τη τελική ευθύνη χαρακτηρισμού των απουσιών ως δικαιολογημένων, όταν υπάρχουν ικανά και επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν τους πραγματικούςλόγους απουσίας του μαθητή.

(γ) σοβαρές παθήσεις που απαιτούν ειδική θεραπεία ή μετάβαση στο εξωτερικό, εάν δεν ξεπερνούν κάποιο όριο που ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία.

3. Αδικαιολόγητες

Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ακαταχώρητες ή δικαιολογημένες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
Αδικαιολόγητες είναι π.χ. οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής, απουσίες λόγω αδιαθεσίας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων, τις οποίες ο κηδεμόνας δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει κ.ά.
Επιπρόσθετα, αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη αποχή ή απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο και σε καθυστερημένη προσέλευση στην Τάξη ή σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σχολείου, θεωρούνται αυθαίρετες, ελέγχονται πειθαρχικά και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις.

Παιδαγωγική πρακτική του Σχολείου σε θέματα αυθαίρετων απουσιών και καθυστερήσεων

α) Απουσία ή Καθυστέρηση 1ης περιόδου

Τα μαθήματα της 1ης περιόδου αρχίζουν στις 08.30 και οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην Τάξη.
Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση μέχρι τριών λεπτών γίνεται δεκτός χωρίς απουσία. Για καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 λεπτών ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός στην Τάξη, με καταχώριση αδικαιολόγητης απουσίας και αφού έχει εφοδιαστεί με σημείωμα της Υποδιεύθυνσης.
Μαθητής που σημειώνει στη διάρκεια του μήνα περισσότερες από τρεις (3) αδικαιολόγητες απουσίες πρώτης περιόδου ελέγχεται πειθαρχικά.
Πρέπει να τονιστεί ότι η απουσία της πρώτης περιόδου, όσο και των ενδιάμεσων περιόδων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τους γονείς ή τους μαθητές.

β) Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Σε εξαιρετικές επιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Μαθητής που δε γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία, παραπέμπεται στο Γραφείο του αρμόδιου Αναπληρωτή Διευθυντή και ενημερώνεται ο αρμόδιος Αναπληρωτής Διευθυντής με σχετικό σημείωμα από το διδάσκοντα καθηγητή για να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

γ) Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

Απουσίες αυθαίρετες από ενδιάμεση ώρα είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα κατά την οποία η Τάξη γράφει διαγώνισμα, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.
Μαθητές που δε γίνονται δεκτοί στην Τάξη λόγω καθυστερημένης προσέλευσης πρώτης ή ενδιάμεσης περιόδου, παραμένουν στο σχολείο και απασχολούνται από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Διευθυντή.

δ) Αυθαίρετες ολοήμερες απουσίες

Το σχολείο θεωρεί ανεπίτρεπτες τις αδικαιολόγητες απουσίες και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο γι' αυτές. Το όριο των εξήντα τεσσάρων αδικαιολογήτων απουσιών της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί κριτήριο μόνο για τον Καθηγητικό Σύλλογο, προκειμένου να χαρακτηρίσει τη φοίτηση ενός μαθητή. Το όριο αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιτρεπόμενο ή ανεκτό ή δικαίωμα του μαθητή.
Εκτός από την καταχώριση των απουσιών αυτών ως αδικαιολόγητων, γίνεται ενημέρωση των γονέων και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έγιναν εν αγνοία τους, ασκείται πειθαρχικός έλεγχος.

ε) Έξοδος από το Σχολείο

Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καθυστερημένη προσέλευση, αποχώρηση πριν από τη λήξη των μαθημάτων ή έξοδο σε ενδιάμεσες ώρες, μπορεί να δοθεί άδεια από τα μέλη της Διεύθυνσης του Γυμνασίου, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Καλό είναι η άδεια να έχει ζητηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής εφοδιάζεται από το Γραφείο του αρμόδιου Αναπληρωτή Δ/ντή με ειδική άδεια εξόδου και παραδίδει κατά την έξοδό του το απόκομμά της στο φύλακα της πύλης από την οποία εξέρχεται.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται, με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα, ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση του μαθητή σ' όλα τα μαθήματα.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

I. Επαρκής

Χαρακτηρίζεται η φοίτηση εφόσον:

(α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).
(β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) από τις οποίες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.
(γ) Oι συνολικές απουσίες του μαθητή είναι περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114), αλλά δεν υπερβαίνουν τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας είναι τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του Κοσμιοτάτη.

Για την περίπτωση αυτή αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και με ειδική Πράξη χαρακτηρίζει τη φοίτηση του μαθητή ως επαρκή.

Oι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίστηκε επαρκής θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου.

II. Ελλιπής

Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Κατ' εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική Πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και όχι περισσότερες από διακόσιες δεκατέσσερις (214) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, και η διαγωγή του είναι Κοσμιοτάτη.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δεν γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

III. Ανεπαρκής

Χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.


Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Εκδρομές

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται από τους μαθητές του Γυμνασίου εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά και περίπατοι ή ημερήσιες εκδρομές με μορφωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Για όλα τα παραπάνω γίνεται κατάλληλη προετοιμασία στο σχολείο, ώστε να ευαισθητοποιούνται οι μαθητές και να αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική-πολιτιστική αξία.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που είναι 2-3 το χρόνο για κάθε τάξη, προτείνονται από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Γίνονται, επίσης, ένας περίπατος εντός σχολικού ωραρίου, μέσα στο Φθινόπωρο, και μια ημερήσια εκδρομή, μέσα στην Άνοιξη, σε ασφαλή και επιτηρούμενο χώρο, όπου υπάρχει η δυνατότητα ψυχαγωγικών, αθλητικών ή μορφωτικών δραστηριοτήτων, με επιστροφή αργά το απόγευμα.


Ιατρική Υπηρεσία

Εντός του σχολείου (κτίριο Τσολαΐνειο) λειτουργεί Σταθμός Πρώτων Βοηθειών (“Ιατρείο”). Στο σταθμό βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος η νοσηλεύτρια κ. Βασιλική Κηπουρού, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεύτερος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών  λειτουργεί στο Αγγελικούσειο Κλειστό Γυμναστήριο & Χάνδρειο Αθλητικό Κέντρο, εξυπηρετεί τους χώρους άθλησης του Campus του Ψυχικού και στελεχώνεται με τη νοσηλεύτρια κ. Ελένη Ζάβρα.

Οι νέοι μαθητές πριν από την εγγραφή τους στο σχολείο εξετάζονται από τον παιδίατρο και υπεύθυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου κ. Αντώνιο Μακρή. Ιατρικός έλεγχος γίνεται επίσης στην Α΄ Γυμνασίου. Ο ιατρός είναι στη διάθεση των γονέων για να συζητήσει θέματα υγείας του παιδιού, κατόπιν συνάντησης στο Ιατρείο. Επικοινωνία στο τηλέφωνο: 210 6798199. Ηλεκτρονική διεύθυνση: md@haef.gr.

Πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή και τη φοίτηση στο σχολείο, ενημέρωση σχετικά με επίκαιρα ιατρικά θέματα, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στο νέο σύνδεσμο «Υγεία Μαθητών»  της ιστοσελίδας του Κολλεγίου.

Ιατρείο Τσολαϊνείου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Βασιλική Κηπουρού
Τηλέφωνο: 210 6798 199

Ιατρείο Γυμναστηρίου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Ελένη Ζάβρα
Τηλέφωνο: 210 6798 325


Ιατρική Γνωμάτευση για συμμετοχή μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο Κολλέγιο, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν τα ιατρικά δικαιολογητικά (Ατομικό Δελτίο Υγείας, Ιατρική Βεβαίωση για άθληση, Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος) τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή. Η παράλειψη κατάθεσης αυτών στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συνεπάγεται αποκλεισμό από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο μαθητής θεωρείται αδικαιολογήτως απών, καθώς και από παραπλήσιες σχολικές δραστηριότητες.

Πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά για την εγγραφή και τη φοίτηση στο Κολλέγιο, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου, επίκαιρα ιατρικά θέματα και χρήσιμους συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο «Υγεία Μαθητών» της ιστοσελίδας του Κολλεγίου.