Οργάνωση

benakeio_flags
Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

 

 


Διεύθυνση

Διευθυντής: Δημήτριος Κολυβάς
Αναπληρωτής Διευθυντής: Χρήστος Παπανικολάου
Υποδιευθύντρια: Βασιλική Μουμτζή


Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του Σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του Σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.


Παιδαγωγικές Συσκέψεις

Οι Παιδαγωγικές Συσκέψεις είναι άτυπες συνεδριάσεις του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού διδασκόντων σε κάθε Τμήμα που γίνονται μια ή δύο φορές το χρόνο για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και αποσκοπούν:

(α)   Στην αντιμετώπιση παιδαγωγικών, ακαδημαϊκών και πειθαρχικών προβλημάτων του Τμήματος ή συγκεκριμένων μαθητών.

(β)   Στην ανταλλαγή απόψεων και τη διαμόρφωση ενιαίας γραμμής στον τρόπο προσέγγισης ορισμένων μαθητών ή προβληματικών καταστάσεων.

(γ)   Στην καταγραφή και αξιοποίηση μιας συνισταμένης άποψης-θέσης για κάθε μαθητή, που αναφέρεται στα στοιχεία εκείνα της ακαδημαϊκής-πειθαρχικής του εικόνας, τα οποία αναδεικνύονται μέσα από την καθημερινή διδακτική εμπειρία και δεν μπορούν να αποδοθούν με τη συμβολική γλώσσα του βαθμού και του μονολεκτικού χαρακτηρισμού της Διαγωγής.

Η εκτίμηση αυτή τίθεται υπ'όψη όλων των διδασκόντων στο Τμήμα,της Διεύθυνσης και - μέσω την Καθηγητών Συμβούλων - των γονέων των μαθητών, όποτε αυτό θεωρείται χρήσιμο ή αναγκαίο.

Οι Παιδαγωγικές Συσκέψεις αποτελούν ένα ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο ισότιμης και συνεργατικής εκτίμησης των ικανοτήτων, αδυναμιών και αναγκών των μαθητών που συντελεί τα μέγιστα στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του παιδαγωγικού και ακαδημαϊκού έργου.


Καθηγητής - Σύμβουλος

Για κάθε τμήμα του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής - Σύμβουλος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα (ακαδημαϊκά-παιδαγωγικά-πειθαρχικά) των μαθητών του τμήματος.

Kυριότερα καθήκοντα του Καθηγητή - Συμβούλου είναι τα εξής:

α)
Αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και πειθαρχική πορεία των μαθητών ενός τμήματος ομαδικά και ατομικά. Λειτουργεί ως σύνδεσμος και συντονίζει την επικοινωνία μαθητών, καθηγητών και γονέων.
β)
Ενημερώνεται από τη Δ/νση και τους διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό επίπεδο, τα πειθαρχικά και άλλα ατομικά προβλήματα των μαθητών του τμήματός του. Την ενημέρωσή του συμπληρώνει με προσωπική επαφή που επιδιώκει να έχει με τον καθένα χωριστά από τους μαθητές του και τους γονείς τους.
γ)
Μεριμνά για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, συνοχής, καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και καλλιεργεί το κατάλληλο κλίμα που θα παρακινήσει τη συμμετοχή τους σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Προβληματίζεται με τους μαθητές για δραστηριότητες που αφορούν στην ευρύτερη μόρφωσή τους και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της Μ.Κ. του Γυμνασίου.
Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο του τμήματός του.
δ)
Σε ατομικό επίπεδο ασκεί συμβουλευτική για θέματα ακαδημαϊκά, πειθαρχικά, τακτικής φοίτησης και προσωπικά προβλήματα των μαθητών του. Εντοπίζει μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κσι κλίση σε καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες και ενημερώνει τους διδάσκοντες και τη Διεύθυνση γι΄αυτές.
ε)
Ασκεί Συμβουλευτική σε επίπεδο τμήματος  κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής. Εκεί θίγονται, κυρίως μέσω του Προέδρου του τμήματος, τυχόν προβλήματα και ο Καθηγητής Σύμβουλος μπορεί με τη σειρά του να θίξει προβλήματα του τμήματος (π.χ. απουσίες, πειθαρχία). Με την ευκαιρία αυτή, ασκείται στο τμήμα Συμβουλευτική που αποτελεί και ένα καλό μέτρο πρόληψης πειθαρχικών και άλλων προβλημάτων.

 Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο Τμήματος αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στο Τμήμα και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, ο οποίος και προεδρεύει στις συνεδριάσεις.
Το Συμβούλιο της Τάξης συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία της τάξης ή τμήματός της και εφόσον το συγκαλέσει ο Διευθυντής. Το Συμβούλιο Τμήματος δύναται να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους τρεις τουλάχιστον διδάσκοντες καθηγητές ή ο Καθηγητής Σύμβουλος.


Επιτροπή Συνεργασίας με την Μαθητική Κοινότητα

Οι δραστηριότητες της Μαθητικής Κοινότητας του Γυμνασίου είναι πολλές και υλοποιούνται χάρη στην προσπάθεια και αποτελεσματικότητα που δείχνουν οι μαθητές και στην βοήθεια των Καθηγητών Συμβούλων της Μαθητικής Κοινότητας που τους στηρίζουν και τους συμβουλεύουν.

Με τη βοήθειά τους η Μαθητική Κοινότητα πραγματοποιεί τις εκλογές και γενικές Συνελεύσεις της, οργανώνει την Ημέρα Αλληλεγγύης, την ημέρα Αγωγής Υγείας, τον Χορό του Γυμνασίου, την Εξόρμηση, τη συμμετοχή του Γυμνασίου στο Πανηγύρι και εκδίδει το έντυπο «Τα Νέα του Γυμνασίου».