Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών

Προσεγγίσεις Διδασκαλίας στα προγράμματα ΙΒΗ διδασκαλία στα προγράμματα ΙΒ:

  • βασίζεται στη διερεύνηση
  • προσεγγίζεται εννοιολογικά
  • συνδέεται με την πραγματική ζωή μέσω των παγκόσμιων πλαισίων
  • είναι ανακαλυπτική
  • είναι διαφοροποιημένη
  • είναι συνυφασμένη με την αξιολόγηση 

Διερεύνηση είναι η διαδικασία που ξεκινάει από τους μαθητές ή τον διδάσκοντα και μεταφέρει τους μαθητές από το τρέχον επίπεδο κατανόησης σε ένα καινούργιο και βαθύτερο επίπεδο κατανόησης,

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, εστιάζουμε περισσότερο στο ότι ο μαθητής ξεκινάει από ένα σημείο γνώσης και λιγότερο στο ρόλο του διδάσκοντα ως φορέα της γνώσης. Οι διδάσκοντες προσφέρουν μαθησιακές εμπειρίες που βασίζονται στις πρότερες γνώσεις των μαθητών, προσφέροντας την ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο για αναστοχασμό και εμπέδωση. Μέσω της διερεύνησης εννοιών σε πραγματικά παγκόσμια πλαίσια επιτυγχάνεται η πλέον ουσιαστική και διαρκής μάθηση.

Οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στη διερεύνηση θεμάτων προσωπικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος:

  • διατυπώνοντας ερωτήματα
  • σχεδιάζοντας δικές τους διερευνήσεις
  • αξιολογώντας τα διαθέσιμα μέσα προς υποστήριξη της διερεύνησης
  • προχωρώντας σε έρευνα, πειράματα, παρατηρήσεις και αναλύσεις


Στόχος είναι η ενεργή δημιουργία νοήματος με τη διαμόρφωση συσχετισμών ανάμεσα στην κατανόηση και τις νέες πληροφορίες ή εμπειρίες, που προέρχονται από τη διερεύνηση νέου περιεχομένου.