Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών

Έννοιες

  

Στη σχεδίαση προγραμμάτων MYP χρησιμοποιούνται δύο είδη εννοιών:

Οι θεμελιώδεις έννοιες είναι ισχυρές αφηρημένες ιδέες με πολλές διαστάσεις και ορισμούς. Οι θεμελιώδεις έννοιες ωθούν τους μαθητές σε ανώτερης τάξης σκέψη και τους βοηθούν να συνδέσουν γεγονότα και θέματα μέσω μιας πιο σύνθετης εννοιολογικής κατανόησης.

Οι σχετικές έννοιες προάγουν το βάθος στη μάθηση και προσδίδουν συνοχή στην κατανόηση ακαδημαϊκών μαθημάτων και γνωστικών κλάδων. Η διερεύνηση σχετικών εννοιών βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν πιο σύνθετη και εξελιγμένη εννοιολογική κατανόηση.

Οι έννοιες μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς τρόπους και να διερευνηθούν από πολλές οπτικές και με διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας.