Επιτροπές

Από το Σύλλογο Διδασκόντων ή από τη Διεύθυνση του Σχολείου ορίζονται Επιτροπές για τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση και προαγωγή λειτουργιών που σχετίζονται με το έργο του σχολείου.

Επιτροπές '15-'16 

Σχετικά Αρχεία