Επίδοση Δελτίων Προόδου

Με το τέλος κάθε τριμήνου οι γονείς παραλαβάνουν τα δελτία προόδου, συναντούν τους δασκάλους των παιδιών τους και συζητούν μαζί τους για τις επιδόσεις και την πρόοδό τους.