Βασικό Πρόγραμμα

ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγική πρόταση

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» οι μαθητές αποκτούν  δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες έχουν σχέση  με το γλωσσικό σύστημα  και με την επικοινωνία.  Δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση του προφορικού και του γραπτού λόγου μέσω της προσωπικής και κοινωνικής ζωής των μαθητών. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο μαθητής χρησιμοποιεί την εμπειρία που του παρέχουμε δυναμικά.  Αξιολογεί τον παραγόμενο λόγο, τον σχολιάζει, ενώ μαθαίνει τους κώδικες επικοινωνίας και αν παρουσιαστεί ανάγκη επαναπροσδιορίζει με στόχο να γίνει περισσότερο επικοινωνιακός.

Όσον αφορά την ακρόαση  και την ομιλία οι μαθητές/τριες μέσα από καθημερινές δραστηριότητες  μπορούν να ακολουθούν οδηγίες, να κατανοούν το περιεχόμενο μιας ιστορίας και σταδιακά να αναπτύσσουν τη φωνολογική τους ενημερότητα.  Αντίστοιχα με  τη γραφή και την ανάγνωση οι μαθητές μας μέσα από τη διδακτική προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού, κατανοούν τον κοινωνικό ρόλο της γραφής και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα του περιβάλλοντα χώρου με δραστηριότητες που συνδέονται με την πραγματικότητα, είναι αυθεντικές και έχουν νόημα για εκείνους. Μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν, παίζοντας.

Στόχοι:

Ακρόαση- Κατανόηση

 • Να κατανοούν οδηγίες- κανόνες
 • Να συνειδητοποιούν πως η ακρόαση γίνεται για διαφορετικούς κάθε φορά σκοπούς
 • Να κατανοούν το περιεχόμενο μιας ιστορίας ανακαλώντας λεπτομέρειες
 • Να αποκτούν σταδιακά φωνολογική ενημερότητα

Προφορικός λόγος - Ομιλία

 • Να παρουσιάζουν την άποψή τους (επιχειρηματολογούν)
 • Να περιγράφουν ένα πραγματικό ή φανταστικό γεγονός
 • Να αφηγούνται μια ιστορία

Ανάγνωση

 • Να συνειδητοποιούν τη σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου
 • Να αποκωδικοποιούν γράμματα (πεζά – κεφαλαία)

Γραφή

 • Να κατανοούν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας (κοινωνικός χαρακτήρας της γραφής)
 • Να κάνουν προσπάθειες αυθόρμητης γραφής

 • Να μπορούν να αντιγράφουν όταν κατανοούν το περιεχόμενο της λέξης
   

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εισαγωγική πρόταση

 Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» βασικός  στόχος  της  μαθηματικής εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη τρόπων σκέψης που αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της μαθηματικής επιστήμης. Μέσα από βιωματικές δράσεις και παιγνιώδεις διαδικασίες οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναζητήσουν σχέσεις, να βρίσκουν  ομοιότητες και διαφορές, να παρατηρήσουν, να αναλύσουν, να αιτιολογήσουν, να συμπεραίνουν.  Έτσι προοδευτικά κατακτούν έννοιες  αλλά και διαδικασίες που θα αποτελέσουν τη βάση στην πορεία ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών.

Στόχοι:

Αριθμοί και πράξεις – Μετρήσεις

 • Να ομαδοποιούν αντικείμενα
 • Να κατακτούν σταδιακά την έννοια του αριθμού
 • Να κάνουν απλές εκτιμήσεις και συγκρίσεις επιφανειώνΕισαγωγή στην Αλγεβρική σκέψη (ισότητες – κανονικότητες)
 • Να ερμηνεύουν στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης και αντιστοίχισης
 • Να ερμηνεύουν στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, αντιστοίχισης και σειροθέτησης

   

  Χώρος και Γεωμετρία

 • Να κατακτήσουν τις έννοιες χρωμάτων-σχημάτων
 • Να κατακτήσουν βασικές χωρο-χρονικές έννοιες
 • Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα βασικά επίπεδα και στερεά σχήματα με βάση γενικά χαρακτηριστικά τους 
 • Να διαβάζουν χάρτες

   

  Στοχαστικά μαθηματικά (οργάνωση δεδομένων)

 • Να αναλύουν και να συνθέτουν
  
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανθρωπογενές (προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη) Εισαγωγική  πρόταση

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, μιας και αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική ανταπόκριση των μαθητών στα ερεθίσματα που βιώνουν στο σχολικό περιβάλλον.  Σκοπός μας είναι οι μαθητές  να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.  Με αφορμές που μας δίνονται μέσα από το παιχνίδι, τους ενθαρρύνουμε να αποδέχονται τα όρια και τους κανόνες, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και υπευθυνότητες, αλλά και να αντιδρούν με τρόπο αποτελεσματικό στις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν.

 

Στόχοι:

Να αυτοεξυπηρετούνται

Να έχουν θετική εικόνα του εαυτού τους

Να εκφράζουν τα συναισθήματά τους σε σχέση με τους άλλους

Να ολοκληρώνουν την εργασία τους

Να μάθουν να είναι μέλος μιας ομάδας

Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα – Να γίνουν πολίτες του κόσμου

Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το νόημα ηθικών αξιών όπως φιλία, αλληλεγγύη, ευγνωμοσύνη, σεβασμός στο περιβάλλον, τα ζώα,τους άλλους και τον εαυτό μας

 
  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Φυσικό, Ψυχοκινητική ανάπτυξη) Εισαγωγική πρόταση

 Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» η ανάπτυξη ικανοτήτων σκέψης αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής μας προσέγγισης. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τις δυνατότητες των μαθητών για δημιουργική και κριτική σκέψη. Τους παρέχουμε ευκαιρίες ώστε να εκφράζουν τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους με αποτέλεσμα να τις επεξεργάζονται και να τις αναλύουν ποιοτικά.  Μέσα από αυτή τη διαδικασία οδηγούνται στη σύνθεση νέων δεδομένων σαν αποτέλεσμα των δικών τους αναζητήσεων.  Οι γνώσεις και οι εμπειρίες μοιράζονται στην ομάδα με στόχο τόσο τη δημιουργική διαχείριση των πληροφοριών όσο και στον αναστοχασμό και στην αυτό-αξιολόγηση.

 

Στόχοι:

Να εξασκηθούν στην παρατήρηση και στην καταγραφή

Να δημιουργούν κατηγορίες οργανισμών, υλικών και φαινομένων στηριζόμενοι σε κριτήρια ταξινόμησης

Να ανακαλύπτουν τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις τους

Να αναπτύσσουν αντιληπτικοκινητικές δεξιότητες

Να αναπτύσσουν την αδρή τους κινητικότητα

Να αναπτύσσουν τη λεπτή τους κινητικότητα

Να υιοθετήσουν δια βίου συνήθειες για την ανάπτυξη της φυσικής τους κατάστασης

  

 

             

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΤΠΕ Εισαγωγική πρόταση

 Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» οι μαθητές εξοικειώνονται με τις βασικές λειτουργίες ψηφιακών μέσων.  Καθημερινά τους  παρέχουμε  ευκαιρίες, με αφορμή τις προσωπικές τους ανάγκες και τα ζητούμενα των αναζητήσεών τους, να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα σαν εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, σαν τρόπο έκφρασης, επικοινωνίας  και σκέψης.  Με την κατάλληλη ενθάρρυνση αλλά και την καθημερινή τριβή στη γωνιά της τεχνολογίας σταδιακά αυτονομούνται, αναπτύσσουν δεξιότητες, συνεργάζονται και τελικά αποκτούν τρόπο σκέψης σύμφωνα με τη μεθοδολογία της χρήσης των ψηφιακών μέσων.  

 

Στόχοι:

Να αξιοποιούν τον υπολογιστή στην καθημερινότητά τους, ως εργαλείο επικοινωνίας

Να μπορούν να διαχειριστούν τον υπολογιστή και τον διαδραστικό πίνακα

Να αναγνωρίζουν και να ξεχωρίζουν  στο πληκτρολόγιο σύμβολα

Να κάνουν προσπάθειες ανάγνωσης

  

 

ΤΕΧΝΕΣ Εισαγωγική πρόταση

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» οι  Τέχνες εντάσσονται καθημερινά  στη διδακτική διαδικασία, μια και αποτελούν τα τελευταία χρόνια σημαντική καινοτομία στην προσχολική εκπαίδευση. Η Μουσική, το Θεατρικό Παιχνίδι, τα Εικαστικά, ο Χορός και η Κίνηση αξιοποιούνται ως μέσα, προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι σε όλες τις μαθησιακές περιοχές.  Οι μαθητές συμμετέχοντας ενεργά είναι  δημιουργοί αλλά και θεατές μέσα στα πλαίσια της ομάδας.  Εξασκούν τις δεξιότητές τους  και  αποκτούν κίνητρα μάθησης. Ενισχύονται και ενθαρρύνονται να είναι καινοτόμοι, να εκφράζουν με μοναδικό τρόπο τις σκέψεις και συναισθήματα τους αλλά και να μπορούν να παρατηρούν και να περιγράφουν την αισθητική εμπειρία στην οποία εκτίθενται όταν ακούν μια μουσική ή όταν κοιτούν έναν πίνακα ζωγραφικής. Με τον τρόπο αυτό οι Τέχνες συμβάλλουν και  στην ανάπτυξη της συμβολικής επικοινωνίας. 

Στόχοι :                                                                                            

Να μπορούν να λειτουργήσουν με φαντασία, δημιουργικότητα

Να εξοικειώνονται με τις τεχνικές του κουκλοθέατρου και του θεάτρου.

Να ανακαλύπτουν το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης.
Να τολμούν και να εκφράζονται εικαστικά. 
Να ονοματίζουν τα υλικά
Να αποκτήσουν ρυθμό 
Να αναπτύσσουν τη γλωσσική τους ικανότητα 
Να  αναπτύξουν οργανογνωσία
Να εξοικειώνονται με μουσικές έννοιες

  

 

Honor Code

Η καλλιέργεια των ηθικών αξιών αναπτύσσεται στους μαθητές μας μέσω των προτύπων στάσης και συμπεριφοράς που λαμβάνουν από τους ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικούς κα.) και μέσω της διδασκαλίας αυτών. Με το πρόγραμμα του Honor Code, πραγματοποιείται η ένταξη των ηθικών αξιών στη σχολική καθημερινότητα.

Αξίες για το σχολικό έτος 2016-2017

Σεπτέμβριος: Φιλία

Οκτώβριος: Σεβασμός στα ζώα

Νοέμβριος: Ευγνωμοσύνη

Δεκέμβριος: Αλληλεγγύη

Ιανουάριος/Φεβρουάριος: Σεβασμός στον εαυτό μας (σωματική και ψυχική υγεία)

Μάρτιος: Σεβασμός στους άλλους / Διαφορετικότητα

Απρίλιος/Μάιος: Σεβασμός στο περιβάλλον