Σκοπός

Σκοπός του Πρότυπου Νηπιαγωγείου «Ιωάννης Μ. Καρράς» είναι να βοηθήσει τον κάθε μαθητή να προσαρμοστεί στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον και να ενταχθεί σωστά στο κοινωνικό σύνολο με ασφάλεια και αγάπη. Το μαθησιακό περιβάλλον είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να ενθαρρύνει, καθώς και να διευρύνει τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών. Συγχρόνως, σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να καλλιεργεί την υπευθυνότητα, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την αυτονομία των μαθητών/τριών και τη συνεργατική μάθηση.