Λειτουργία

 Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.

Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου- για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.


Ωράριο λειτουργίας

ToΓυμνάσιο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή). Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:30 για όλες τις τάξεις. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

16:00

15:00

15:25

15:25

15:00

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00. Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο αυτό τροποποιείται.
Επειδή κατά τη θερινή περίοδο ( για ένα μήνα περίπου ) τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τις Γραμματείες των σχολείων μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τη Β' Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.


Καταγραφή και Δικαιολόγηση Απουσιών

Hανελλιπής και συστηματική παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για μία καλή ακαδημαϊκή πορεία. Αν, παρ’ όλα αυτά, ένας μαθητής ή μία μαθήτρια αναγκαστεί να απουσιάσει από το Σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

  • Για κάθε διδακτική περίοδο καταγράφεται μία απουσία.

  • Για να δικαιολογηθούν οι απουσίες πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία του Σχολείου δικαιολογητικό από γιατρό ή από τους γονείς του/της. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να δικαιολογήσουν μόνο δέκα (10) σχολικές ημέρες σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ενώ δεν μπορούν να δικαιολογήσουν περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.

  • Μεμονωμένες ώρες απουσίας δικαιολογούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ασθένειας και μόνο με ιατρικό σημείωμα.

  • Απουσίες που οφείλονται σε πειθαρχικά παραπτώματα (αποβολές, καθυστερήσεις κ.λπ.) δε δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση.

  • Σε τακτά χρονικά διαστήματα οι γονείς και οι κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για τις απουσίες των μαθητών προσωπικά ή τηλεφωνικά ή και με ταχυδρομική συστημένη επιστολή, όπου κρίνεται απαραίτητο, κατά την εκτίμηση του Δ/ντή και του καθηγητή απουσιολόγου. Επίσης, είναι αναγκαίο οι γονείς να προσέρχονται, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, στο σχολείο για να ενημερώνονται υπεύθυνα για τη φοίτηση του παιδιού τους, λαμβάνοντας τη σχετική αναλυτική κατάσταση. Τα παιδιά μπορούν να πληροφορούνται για τις απουσίες τους είτε από τον απουσιολόγο καθηγητή του τμήματος τους είτε από την υπεύθυνη γραμματέα του Σχολείου.

Κατηγορίες απουσιών

Oι απουσίες που πραγματοποιούν οι μαθητές για ποικίλους λόγους μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση εκ μέρους της Πολιτείας και του Σχολείου μας.

Oι κατηγορίες αυτές είναι:

1. Ακαταχώρητες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο μαθητής αλλά δεν καταχωρούνται, δεν καταγράφονται δηλ. στο επίσημο απουσιολόγιο του Σχολείου και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στον Χαρακτηρισμό Φοίτησης του μαθητή στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Ακαταχώρητες είναι οι απουσίες που:

(α) προκύπτουν από την συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου που πραγματοποιούνται με βάση σχετική απόφαση των αρμοδίων αρχών ή τον Διευθυντή του Σχολείου ή με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων (π.χ. εκπαιδευτική αποστολή στο εσωτερικό ή εξωτερικό, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, επίσημες αθλητικές εκδηλώσεις κ.α.).

(β) γίνονται από μαθητές διαφορετικού θρησκεύματος και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που προβλέπονται από το αντίστοιχο εορτολόγιο.

(γ) σχετίζονται με τη μεταγραφή του μαθητή σε άλλο Σχολείο.

(δ) οφείλονται σε απαλλαγές από συγκεκριμένα μαθήματα με βάση τις κείμενες διατάξεις.

2. Δικαιολογημένες

Είναι οι απουσίες που πραγματοποιεί ο μαθητής για κάποιο σοβαρό και αποδεκτό λόγο που επιτρέπει στην Πολιτεία να τις αντιμετωπίσει ευνοϊκά, δηλαδή να είναι αρκετές σε αριθμό και να μην έχουν πειθαρχικές συνέπειες για το μαθητή.

Δικαιολογημένες είναι οι απουσίες που οφείλονται σε:

(α) σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή αδιαθεσία του μαθητή και πιστοποιούνται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) ασθένεια του μαθητή, η οποία πιστοποιείται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, ιδιωτική κλινική ή και ιδιώτη γιατρό.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει και τη τελική ευθύνη χαρακτηρισμού των απουσιών ως δικαιολογημένων, όταν υπάρχουν ικανά και επαρκή στοιχεία που τεκμηριώνουν τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

(γ) σοβαρές παθήσεις που απαιτούν ειδική θεραπεία ή μετάβαση στο εξωτερικό, εάν δεν ξεπερνούν κάποιο όριο που ορίζεται από τη σχολική νομοθεσία.

3. Αδικαιολόγητες

Είναι οι απουσίες που δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ακαταχώρητες ή δικαιολογημένες, σύμφωνα με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
Αδικαιολόγητες είναι π.χ. οι απουσίες λόγω ωριαίας ή ημερήσιας αποβολής, απουσίες λόγω αδιαθεσίας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων, τις οποίες ο κηδεμόνας δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει κ.ά.

Επιπρόσθετα, αδικαιολόγητες απουσίες που οφείλονται σε αυθαίρετη αποχή ή απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο και σε καθυστερημένη προσέλευση στην Τάξη ή σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σχολείου, θεωρούνται αυθαίρετες, ελέγχονται πειθαρχικά και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις.


Διακοπή φοίτησης μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται:

α) Με την απόλυσή τους

β) Πριν από την απόλυσή τους:

i) Με αίτηση των γονέων (με δική τους πρωτοβουλία είτε με υπόδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου) για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.
ii) Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.


Ιατρική Υπηρεσία

Εντός του σχολείου (κτίριο Τσολαΐνειο) λειτουργεί Σταθμός Πρώτων Βοηθειών (“Ιατρείο”). Στο σταθμό βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος η νοσηλεύτρια κ. Βασιλική Κηπουρού, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεύτερος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών λειτουργεί στο Αγγελικούσειο Κλειστό Γυμναστήριο & Χάνδρειο Αθλητικό Κέντρο,εξυπηρετεί τους χώρους άθλησης του Campusτου Ψυχικού και στελεχώνεται με τη νοσηλεύτρια κ. Ελένη Ζάβρα.
Οι νέοι μαθητές πριν από την εγγραφή τους στο σχολείο εξετάζονται από τον παιδίατρο και υπεύθυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου κ. Αντώνιο Μακρή. Ιατρικός έλεγχος γίνεται επίσης στην Α΄ Γυμνασίου. Ο ιατρός είναι στη διάθεση των γονέων για να συζητήσει θέματα υγείας του παιδιού, κατόπιν συνάντησης στο Ιατρείο. Επικοινωνία στο τηλέφωνο: 210 6798199. Ηλεκτρονική διεύθυνση: md@haef.gr.

Πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή και τη φοίτηση στο σχολείο, ενημέρωση σχετικά με επίκαιρα ιατρικά θέματα, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στο νέο σύνδεσμο «Υγεία Μαθητών» της ιστοσελίδας του Κολλεγίου.

Ιατρείο Τσολαϊνείου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Βασιλική Κηπουρού
Τηλέφωνο: 210 6798 199

Ιατρείο Μπενακείου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Δωρωθέα Παπαηλία
Τηλέφωνο: 210 6798 174

Ιατρείο Γυμναστηρίου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Ελένη Ζάβρα
Τηλέφωνο: 210 6798 325


Ιατρική Γνωμάτευση για συμμετοχή μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο Κολλέγιο, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν τα ιατρικά δικαιολογητικά (Ατομικό Δελτίο Υγείας, Ιατρική Βεβαίωση για άθληση, Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος) τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή. Η παράλειψη κατάθεσης αυτών στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συνεπάγεται αποκλεισμό από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο μαθητής θεωρείται αδικαιολογήτως απών, καθώς και από παραπλήσιες σχολικές δραστηριότητες.

Πληροφορίες σχετικές με τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά για την εγγραφή και τη φοίτηση στο Κολλέγιο, καθώς και ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου, επίκαιρα ιατρικά θέματα και χρήσιμους συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο «Υγεία Μαθητών» της ιστοσελίδας του Κολλεγίου.


Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Εκδρομές

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται τρεις (3) μορφωτικές επισκέψεις και μία ημερήσια εκδρομή, που προγραμματίζονται και εγκρίνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς από το Σύλλογο Διδασκόντων. Επιδιώκεται πάντα οι δράσεις αυτές να έχουν ένα συγκεκριμένο μορφωτικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, αισθητικό, περιβαλλοντικό ή ανθρωπιστικό στόχο. Ιδιαίτερα ο θεσμός των μορφωτικών επισκέψεων αντιμετωπίζεται σαν εργαλείο προώθησης της μάθησης και της αγωγής, γι΄αυτό πλαισιώνεται από ένα σύνολο δράσεων προκαταρκτικών, δημιουργικών και ερευνητικών κατά την επίσκεψη, και αξιολογικών μετά την ολοκλήρωση αυτής.