Οργάνωση

Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Διευθυντές. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.


Διεύθυνση

Διευθυντής : Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Αναπληρωτής Διευθυντής : Λεωνίδας Καίσαρης
Υποδιευθύντρια : Νικολέτα Κανελλή


Σύλλογος Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες όλων των κλάδων, που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν τη σχολική μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, απαρτίζουν το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων:

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες, από τις ισχύουσες διατάξεις, ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.


Επιτροπές

Από τη σχολική χρονιά 2002-03, στο Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού δημιουργήθηκαν τρεις επιτροπές καθηγητών, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. Το έργο των επιτροπών είναι πολύ σημαντικό, αφού καλούνται να επεξεργαστούν κάθε φορά αναλυτικά όλα τα αναγκαία στοιχεία και να καταλήξουν σε εμπεριστατωμένη εισήγηση προς τη Διεύθυνση ή το Σύλλογο Διδασκόντων.

Το 2008, τα Σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) βραβεύτηκαν από το EuropeanFoundationforQualityManagement (EFQM) με τον τίτλο “Committed to Excellence”, για την παρουσίαση εργασιών των επιτροπών διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων του Ε.Ε.Ι. με θέματα:

  • Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα
    · Εξωδιδακτικές Δραστηριότητες για το Περιβάλλον
    · Επικοινωνία

Σε συνέχεια των επιτροπών αυτών, το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού με νέες επιτροπές διδασκόντων συνεχίζει να αξιολογεί τους τομείς που προαναφέρθηκαν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου, αλλά και να επεκτείνει το ενδιαφέρον της αξιολόγησης με στόχο τη βελτίωση σε τομείς όπως είναι η σχολική ζωή.

Οι επιτροπές που λειτουργούν φέτος είναι οι εξής:

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Μέλη της είναι Προϊστάμενοι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, εκπαιδευτικοί του Σχολείου και ο Διευθυντής, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση του ακαδημαϊκού προγράμματος και ο έλεγχος των δεξιοτήτων εξόδου (“ExitSkills”) των μαθητών από τη σχολική βαθμίδα του Δημοτικού και τη σχολική μονάδα του Γυμνασίου.

Επιτροπή Εξωδιδακτικών Δράσεων για το Περιβάλλον

Η Επιτροπή Εξωδιδακτικών Δράσεων για το Περιβάλλον αποτελείται από εκπαιδευτικούς του Σχολείου και έναν από τους Αναπληρωτές Διευθυντές του Γυμνασίου, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής. Έργο της είναι η καταγραφή και ο συντονισμός όλων των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, που αφορούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Επιτροπή Επικοινωνίας

Μέλη της είναι καθηγητές του Ακαδημαϊκού Συλλόγου του Γυμνασίου. Πρόεδρός της είναι ο Διευθυντής του Γυμνασίου. Στόχος της είναι ο συστηματικός έλεγχος και πιστοποίηση όλων των διαδικασιών επικοινωνίας , εντός και εκτός τάξης, με την εφαρμογή στατιστικών και ποιοτικών κριτηρίων.

Επιτροπή Σχολικής Ζωής

Μέλη της είναι καθηγητές του Ακαδημαϊκού Συλλόγου του Γυμνασίου. Πρόεδρός της είναι ένας από τους Αναπληρωτές Διευθυντές του Γυμνασίου. Έργο της είναι η κατάρτιση ενός ενιαίου πλαισίου αξιών, συμπεριφοράς αλλά και εμφάνισης των μαθητών στο Σχολείο.

Πειθαρχική Επιτροπή

Η Επιτροπή αυτή συστήνεται, κατά περίπτωση, όταν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης κάποιου πειθαρχικού παραπτώματος. Στο τέλος της διερεύνησης του παραπτώματος η Επιτροπή, η οποία καταγράφει τα πρακτικά, τα κοινοποιεί στο Διευθυντή και εισηγείται ποινές για τους εμπλεκομένους μαθητές. Αποτελείται από δύο μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου, δύο μαθητές του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένας από τους Αναπληρωτές Διευθυντές του Γυμνασίου.


Καθηγητής-Σύμβουλος Τμήματος

Για κάθε τμήμα του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής- Σύμβουλος, ο οποίος ασχολείται με τα ακαδημαϊκά, παιδαγωγικά και πειθαρχικά προβλήματα των μαθητών του τμήματος.

Ειδικότερα:

1.

Ο Καθηγητής Σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και πειθαρχική πορεία των μαθητών ενός τμήματος ομαδικά και ατομικά. Λειτουργεί ως σύνδεσμος και συντονίζει την επικοινωνία μαθητών, καθηγητών και γονέων.

2.

Ενημερώνεται από τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό επίπεδο, τα πειθαρχικά και άλλα ατομικά προβλήματα των μαθητών του τμήματος. Την ενημέρωσή του συμπληρώνει με προσωπική επαφή που επιδιώκει να έχει με τον καθένα χωριστά από τους μαθητές του και τους γονείς τους.

3.

Ενημερώνει τους μαθητές για τους κανόνες λειτουργίας, τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου, την οργάνωση των διαφόρων γραφείων (π.χ. Γραφείο Συμβουλευτικής) και τους γνωστοποιεί τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

4.

Μεριμνά για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, συνοχής, καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και καλλιεργεί το κατάλληλο κλίμα που θα παρακινήσει τη συμμετοχή τους σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Προβληματίζεται με τους μαθητές για δραστηριότητες που αφορούν την ευρύτερη μόρφωσή τους και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της Μαθητικής Κοινότητας του Γυμνασίου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο του τμήματος.

5.

Η Συμβουλευτική σε επίπεδο τμήματος ασκείται κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής. Οι μαθητές μεταβαίνουν στην αίθουσα του τμήματος με τον Καθηγητή Σύμβουλο και εκεί θίγονται - κυρίως μέσω του Προέδρου του τμήματος - πιθανά προβλήματα του τμήματος.


Συμβούλιο Τάξης-Τμήματος

Το Συμβούλιο Τάξης-Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές που διδάσκουν στην τάξη-τμήμα και τους Υποδιευθυντές.

-

Το Συμβούλιο της Τάξης συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία της τάξης ή τμήματός της και εφόσον το συγκαλέσει ο Διευθυντής. Το Συμβούλιο Τάξης δύναται να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους τρεις τουλάχιστον διδάσκοντες Καθηγητές ή ο Καθηγητής Σύμβουλος.

-

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Τάξης μπορεί να μετέχει και ο Διευθυντής, οπότε και προεδρεύει, όπως επίσης μπορεί να παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

-

Το Συμβούλιο της Τάξης έχει χαρακτήρα εισηγητικό προς τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των Καθηγητών, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων.

-

Όταν το Συμβούλιο των διδασκόντων ενός τμήματος συγκαλείται μετά την παραπομπή σε αυτό, από το Διευθυντή του Σχολείου, του μαθητή που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, τότε συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει μέχρι και πενθήμερη αποβολή και να παραπέμψει το μαθητή στην ολομέλεια του Συλλόγου των Διδασκόντων.


Επιμόρφωση Καθηγητών

Μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου επιδιώκεται:
Η διαρκής ενημέρωσή τους σε θέματα, που αφορούν τους επιστημονικούς κλάδους τους, και γενικότερα, θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής.
Κάθε χρόνο εφαρμόζεται στο σχολείο πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί.