Ενημέρωση Απουσιών

Untitled Document

 

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - INTERNATIONAL BACCALAUREATE

 

 

Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών

του Γενικού Λυκείου & του Προγράμματος International Baccalaureate

του Κολλεγίου Ψυχικού

 

Ψυχικό, Σεπτέμβριος 2017

 

Αγαπητοί γονείς,

Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών του. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο χαρακτηρισμός φοίτησης των μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Λυκείων ορίζεται από το άρθρο 29 του ΠΔ 46/2016, το οποίο αναφέρει τα εξής:

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών των Γενικών Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες σύμφωνα με το Π.Δ. 485/1983 (Α΄ 184).

Οι ανωτέρω επιπλέον απουσίες δικαιολογούνται από τον γονέα−κηδεμόνα του μαθητή, αν ο μαθητής είναι ανήλικος. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες προσκομίζει στο σχολείο για τη δικαιολόγηση των απουσιών βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού που
να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Για τη δικαιολόγηση απουσιών έως δύο ημερών λόγω ασθενείας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα (10) μέρες αθροιστικά για όλο το έτος. Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι ενήλικος, δικαιολογεί ο ίδιος τις παραπάνω απουσίες.

Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115−164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις
πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται είτε σε ασθένεια, είτε σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως
ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των
διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
γ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ΄ του άρθρου 1 του Π.δ. 294/1980.
3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Μαΐου−Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΠΔ 46/2016 το όριο απουσιών για τους μαθητές Ιδιωτικών Λυκείων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα αναπροσαρμόζεται. Το Σχολείο μας εφαρμόζει διευρυμένο πρόγραμμα τριάντα εννέα (39) διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα. Επομένως για κάθε μία από τις τάξεις του Λυκείου μας ισχύουν τα εξής:

                                                                                           

Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου & ΙΒ Year 1 (εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ΥΠΠΕΘ: 35)

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι επτά (127), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».

Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν είκοσι οκτώ έως εκατόν ογδόντα τρεις (128-183) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

 

Γ΄ Λυκείου & ΙΒ Year 2 (εβδομαδιαίες διδακτικές ώρες ΥΠΠΕΘ: 32)

2. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα εννέα (139), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α΄)».

Κατ` εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν σαράντα έως διακόσιες (140-200) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

 

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Η εκπαιδευτική νομοθεσία (Π.Δ. 485/1983, ΦΕΚ 184) ορίζει ότι «για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο γονέας-κηδεμόνας του». Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει ότι οι γονείς έχουν την ευθύνη για τη δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών τους και τα δικαιολογητικά των απουσιών πρέπει να παραδίδονται στο Σχολείο από τον κηδεμόνα του μαθητή αυτοπροσώπως, μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα απουσίας του. Για την εξυπηρέτησή σας μπορείτε να στέλνετε τα δικαιολογητικά αυτά είτε με τον ίδιο τον μαθητή είτε με fax (210-6714942 για το Γενικό Λύκειο και 210-6756762 για το ΙΒ) και το Σχολείο θα τα αποδέχεται, αρκεί πρώτα να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας, ώστε να επιβεβαιώνουμε τη γνησιότητα του δικαιολογητικού.
  • Οι γονείς-κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν συνολικά έως δέκα (10) ημέρες απουσίας των παιδιών τους. Έως το όριο του ΥΠΠΕΘ, των εκατόν δεκατεσσάρων (114) απουσιών, ο γονέας-κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογεί έως δύο (2) διαδοχικές ημέρες απουσίας, ενώ για τις πάνω από τις 114 απουσίες και έως το νέο όριο απουσιών[1] μπορεί να δικαιολογεί μεμονωμένες ημέρες χωρίς να υπερβεί συνολικά τις δέκα (10) ημέρες δικαιολόγησης ανά έτος. Για κάθε άλλη περίπτωση δικαιολόγησης απουσιών απαιτείται ιατρική βεβαίωση.
  • Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.
  • Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται. Ο μαθητής χρεώνεται με απουσία. Η κατ’ επανάληψη καθυστερημένη προσέλευση του μαθητή ελέγχεται πειθαρχικά.
  • Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν από γονέα απουσίες που αφορούν μέρος της σχολικής ημέρας. Δικαιολόγηση απουσιών σε αυτή την περίπτωση γίνεται δεκτή μόνο από γιατρό.
  • Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγω­γής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Για απαλλαγή μίας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου. Στην  περίπτωση αυτή η απουσία είναι αδικαιολόγητη.
  • Μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ωριαίων απουσιών του μαθητή ο κηδεμόνας παραλαμβάνει μηνιαίως ταχυδρομική επιστολή - υπηρεσιακό σημείωμα για την ενημέρωσή του.
  • Κάθε τετράμηνο, με την παράδοση του «Ελέγχου Προόδου» του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρατήρηση ή ερώτηση σχετική με το θέμα των απουσιών, μπορείτε να απευθύνεστε στον Καθηγητή-Σύμβουλο του παιδιού σας για το Γενικό Λύκειο ή στον Head of Year για τους μαθητές του ΙΒ.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.


[1] Για τις Α΄, Β΄ Λυκείου & για το ΙΒ-Year1: 127,  για τη Γ΄ Λυκείου και για το ΙΒ-Year2: 139

 

Από τη Διεύθυνση