Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι) (κωδικός αδείας 234437) αποτελεί ανεξάρτητη δραστηριότητα του Ε.Ε.Ι.

 

Έναρξη

Τα μαθήματα Γαλλικών, Γερμανικών και Κινεζικών αρχίζουν μία εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι.

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms

 

Εγγραφές – ετήσια δίδακτρα

 

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος)
  • Με fax (210.6744970) ή με e-mail (fra_ger@haef.gr) αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής (που υπάρχει στο σύνδεσμο http://www.haef.gr/el/SpecialPrograms)

 

 

Εξόφληση διδάκτρων

Οι εγγραφές (μετά την αποδοχή των αιτήσεων εκ μέρους του ΕΕΙ) ολοκληρώνονται με την καταβολή των σχετικών οφειλόμενων ποσών, με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Για την εξόφληση των σχετικών Χρεωστικών Παραστατικών μέσω Web Banking με εντολή πληρωμής προς το ΕΕΙ ή με προσέλευση σε κάποια από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες (Εθνική, Alpha, EUROBANK και Πειραιώς), θα σας αποσταλεί με email από το Ε.Ε.Ι. ειδική Ταυτότητα Πληρωμής το 1ο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.


Τα δίδακτρα των Γαλλικών – Γερμανικών - Κινεζικών καταβάλλονται σε δόσεις αντίστοιχες με αυτές των οφειλών για την παροχή των Βασικών Σχολικών Υπηρεσιών (Α’ δόση έως 10 Νοεμβρίου 2017, Β’ δόση έως 9 Φεβρουαρίου 2018, Γ’ δόση (έως  20 Απριλίου 2018), εκτός από το 1/3 του ποσού που πρέπει να εξοφληθεί μόλις αποσταλεί η σχετική Ταυτότητα Πληρωμής κατά το 1ο Δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να εξασφαλισθεί η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου μαθητή/τριας.


Καθυστερημένη εγγραφή - Αλλαγή μαθήματος
Όσοι δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή κατά τη διάρκεια λειτουργίας των προγραμμάτων και μόνο για τα τμήματα όπου υπάρχουν θέσεις.  Η δυνατότητα εγγραφής και οι όροι θα σας υποδειχθούν από τη Γραμματεία. Αλλαγή από τον μαθητή / μαθήτρια της επιλεγείσας ημέρας παρακολούθησης  του μαθήματος  είναι δυνατή μόνον εάν  αυτό δηλωθεί εγγράφως από τον Γονέα του το αργότερο εντός των δύο (2)  πρώτων εβδομάδων λειτουργίας του Προγράμματος.

Φοίτηση - Απουσίες
Η τακτική φοίτηση και παρακολούθηση από τους μαθητές των επιλεγέντων μαθημάτων είναι υποχρεωτική  και αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην τάξη εγκαίρως.  Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια απουσιάσει από τα πρωινά (σχολική μονάδα)  και από τα απογευματινά μαθήματα  (Κέντρο Ξένων Γλωσσών)είναι υποχρεωτική η δικαιολόγηση της απουσίας και για  τα  απογευματινά μαθήματα  στη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος (τηλ. 210 6798166 & 210 6798188).  Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται υποχρεωτικά το αργότερο εντός της επομένης από την απουσία εβδομάδας  από τον ίδιο τον Γονέα εγγράφως,  μέσω του μαθητή/μαθήτριας, ή   μέσω Fax: 210.6744970, ή μέσω  e-mail: fra_ger@haef.gr.

Σε  περίπτωση που ο μαθητής/η μαθήτρια χρειαστεί να απουσιάσει μόνο από το απογευματινό μάθημα (Κέντρο Ξένων Γλωσσών), για την ασφάλειά  του/της,  ο Γονέας υποχρεούται το ίδιο πρωί να ειδοποιεί  τηλεφωνικώς τη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος (τηλ. 210 6798166 & 210 6798188) και να αποστέλλει  γραπτή επιβεβαίωση μέσω του μαθητή/της μαθήτριας, ή  μέσω
Fax ή μέσω e-mail: fra_ger@haef.gr.

 

Σχολικά/Μεταφορά

Προς εξυπηρέτηση  των εγγεγραμμένων  μαθητών μας δρομολογούνται  ειδικά λεωφορεία. Ο οριστικός σχεδιασμός των δρομολογίων γίνεται μετά το τέλος των εγγραφών, οπότε και προσδιορίζονται τα τυχόν κόμιστρα.


Διακοπή μαθήματος

ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτηση του  μέχρι την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, η διακοπή δηλώνεται εγγράφως και η προκαταβολή του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού ποσού των διδάκτρων που καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο μάθημα των Γαλλικών-Γερμανικών-Κινεζικών δεν επιστρέφεται.  Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης  από την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 εξοφλείται το ποσό των διδάκτρων ολόκληρου του σχολικού έτους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η διακοπή φοίτησης δεν δηλωθεί εγγράφως μέχρι την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, θα πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.

 

Προσωπικά δεδομένα μαθητών

Στο  διαφημιστικό  έντυπο  των  Ειδικών  Προγραμμάτων, στην ιστοσελίδα του «Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος» (www.haef.gr), σε έντυπα ή ηλεκτρονικά περιοδικά του Ε.Ε.Ι. και σε αναμνηστικά DVD, καταχωρούνται /αναρτώνται  φωτογραφίες  και / ή  βίντεο των  μαθητών/μαθητριών  του Κέντρου Ξένων Γλωσσών  μετά από έγγραφη συγκατάθεση του Γονέα, την  οποία   χορηγεί με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής. Αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των γονέων τους που εγγράφουν το μαθητή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών τηρείται στην κεντρική βάση δεδομένων που τηρεί το Ε.Ε.Ι και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων και τους καταστατικούς σκοπούς του Ε.Ε.Ι.

 

Κανονισμός

Οι κανόνες λειτουργίας του ΕΕΙ, ισχύουν και για τη λειτουργία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής, οι γονείς λαμβάνουν γνώση του ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ξένων Γλωσσών, η αποδοχή του οποίου είναι απαραίτητη για την εγγραφή του μαθητή στο ειδικό πρόγραμμα που θα επιλέξει.

 

Γραμματεία

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο αίτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία, στον 1ο όροφο του κτιρίου KΑΠΠΣ, καθημερινά 08:30 - 15:30.

 

Επικοινωνία

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τηλέφωνα: 210.6798166, 210.6798188 και 210.6779259  Fax: 210. 6744970

E-mail: fra_ger@haef.gr

 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν  Ίδρυμα, Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τ.Θ. 65005, 15410 Ψυχικό