Ασφάλεια

Γενικά

Η ασφάλεια των συστημάτων Πληροφορικής και του δικτύου υπολογιστών του αποτελεί θέμα που αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα και στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και με μια σειρά από υλοποιήσεις αιχμής. Η ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΕΕΙ διασφαλίζεται επίσης με την προσεκτική διαχείριση και τον έλεγχο των εξωτερικών δικτυακών απειλών, με τη διατήρηση ενός τομέα DMZ για την ασφαλή φιλοξενία υπηρεσιών που στρέφοντα προς το διαδίκτυο, αλλά και μέσω της διαρκούς μέριμνας για τη διατήρηση όλων των επιμέρους συστημάτων ενημερωμένων και ασφαλών.

Firewall

Το εσωτερικό δίκτυο προστατεύεται από πληθώρα συστημάτων μεταξύ των οποίων ένα σύγχρονο τείχος προστασίας (firewall), μία προσεκτικά σχεδιασμένη αρχιτεκτονική εικονικών τοπικών δικτύων (vlans), ένα κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα προστασίας από τους ιούς (virus) και κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (malware), και, εσχάτως, ένα δικτυακό φίλτρο (internet filter) τελευταίας τεχνολογίας το οποίο μπορεί να φιλτράρει τόσο το ακατάλληλο περιεχόμενο δικτυακών τόπων (κυρίως για χρήση σε εργαστήρια Πληροφορικής και κοινόχρηστους Η/Υ), όσο και να αποτρέπει τη χρήση εφαρμογών η υπηρεσιών του διαδικτύου που αντιβαίνουν την πολιτική ορθής χρήσης του Δικτύου.


Κωδικοί Πρόσβασης

Στη συνολική ασφάλεια του Δικτύου και των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος συμβάλλει και η πολιτική ελεγχόμενης πρόσβασης με κωδικό πρόσβασης που αφορά, σήμερα, την πρόσβαση στο Intranet/Extranet site, στην υπηρεσία Webmail, στο σύστημα Κολλέγιο Online (CMS) και στο σύστημα Συναντήσεων Καθηγητών - Γονεών.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην ενημέρωση των χρηστών για τον προσεκτικό χειρισμό των κωδικών πρόσβασης, καθώς για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας απαιτείται και η συνεργασία των χρηστών.