Δήλωση Συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Προσωπικά Στοιχεία
*
*
*
Ημερομηνία Γέννησης
*
*
*
*
*
*
*
Μαθήματα
π.χ 100.1 - Πλήρης Ονομασία Μαθήματος
Σε περίπτωση διακοπής φοιτήσεως η επιστροφή διδάκτρων γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΕΕ.
*
Γενικά
Έχετε παρακολουθήσει παλαιότερα μαθήματα του Π.Ε.Ε;

*
Ενημερωθήκατε για το Π.Ε.Ε:*
Λόγοι που σας έκαναν να δηλώσετε συμμετοχή στο Π.Ε.Ε.


Η συμμετοχή σας στο Π.Ε.Ε. καλύπτεται από την εταιρία σας;

*
Αν ΝΑΙ, είναι μέσω του Προγράμματος ΛΑΕΚ 0,45% του Ο.Α.Ε.Δ.;

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιλέξατε το Π.Ε.Ε.

Δηλώσεις προς Ε.Ε.Ι.
Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Επιμόρφωσης Ενηλίκων*
Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα Υποκειμένων *