Γενικό Πρόγραμμα Υποτροφιών - Βασική Πολιτική & Διαδικασίες

Empty seats

  • Η μέσω του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών βοήθεια (οικονομική ενίσχυση στα δίδακτρα) χορηγείται –σύμφωνα με βασική αρχή της αποστολής του και της λειτουργίας του που ισχύει επί δεκαετίες– με κριτήριο την οικονομική ανάγκη και όχι την ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή. Οι υπότροφοι, πάντως, θα πρέπει να πληρούν ένα minimum προϋποθέσεων ακαδημαϊκής επίδοσης και να έχουν την πρέπουσα διαγωγή.
  • Οι υποτροφίες δεν είναι «δάνειο» προς εξόφληση. Αποτελούν, όμως, κατά παράδοση, «χρέος τιμής», το οποίο οι υπότροφοι αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν οποτεδήποτε –και σε οποιοδήποτε βαθμό– η μελλοντική οικονομική κατάστασή τους το επιτρέψει.
  • Κάθε χρόνο, οι γονείς, που για σοβαρούς οικονομικούς λόγους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση στα δίδακτρα, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και το καταθέτουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Ταμείου Υποτροφιών πριν από την έναρξη του σχολικού έτους (συνήθως Ιούνιο). Η γνωστοποίηση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε όλους τους γονείς των μαθητών του Σχολείου. Στους ενδιαφερομένους γονείς δίδεται αναλυτικό έντυπο πληροφοριών για τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.
  • Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από δύο Επιτροπές: Μία του Κολλεγίου Αθηνών και μία του Κολλεγίου Ψυχικού για τα παιδιά που φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Υποτροφιών, οριζόμενο από το Δ.Σ. (ως Πρόεδρο), και από μέλη της Διευθύνσεως και εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής βαθμίδας (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου).
  • Οι Επιτροπές Υποτροφιών μελετούν και διερευνούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα και σταθμίζουν την οικονομική ανάγκη κάθε οικογενείας που υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση στα δίδακτρα. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η προέλευσή του και τα περιουσιακά στοιχεία (όπως τεκμηριώνονται από τη δήλωση στην Εφορία και το εκκαθαριστικό), το μέγεθος της οικογενείας, ο αριθμός των παιδιών της που φοιτούν στο Κολλέγιο, άλλα οικογενειακά βάρη ή ιδιάζουσες συνθήκες (ασθένεια, θάνατος, ανεργία κ.λ.). Σε αρκετές περιπτώσεις –οι οποίες κατά την κρίση των Επιτροπών χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεως– ζητούνται ή / και αναζητούνται πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά, πραγματοποιούνται συναντήσεις-συνεντεύξεις, επισκέψεις κ.ά.
  • Μετά το πέρας της εξετάσεως των αιτήσεων, οι Επιτροπές Υποτροφιών αποφασίζουν –ανάλογα με τη διαπιστωθείσα οικονομική ανάγκη / δυνατότητα κάθε οικογενείας– το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, μέσα στο πλαίσιο του καθοριζομένου κατ’ έτος από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋπολογισμού του Ταμείου Υποτροφιών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστικοποίηση των αποφάσεων των Επιτροπών οι γονείς ενημερώνονται με προσωπική επιστολή.
  • Η οικονομική ενίσχυση στα δίδακτρα παρέχεται για ένα μόνο σχολικό έτος. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεως επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.