Επισημάνσεις

Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα από τους γονείς στοιχεία, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά –στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης– αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι τελεσίδικες και απόρρητες. Γνωστοποιούνται από το Γραφείο Οικονομικής Ενίσχυσης αποκλειστικά και μόνο στον αιτούντα που έχει ζητήσει οικονομική βοήθεια.