Επισημάνσεις

Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα από τους γονείς στοιχεία, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά –στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών και των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών – αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

  • Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι τελεσίδικες και απόρρητες. Γνωστοποιούνται από το Γραφείο Υποτροφιών αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια, η οποία έχει κάνει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα.
  • Για παιδαγωγικούς λόγους, πολιτική του Κολλεγίου είναι να μη γνωστοποιείται ούτε στους μαθητές, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους, ότι τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται –σε κάθε μαθητή-υπότροφο– αμέσως μετά την αποφοίτησή του με ειδική επιστολή.