Υποτροφίες Ειδικών Προδιαγραφών

Glasses on book

Εκτός του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού, προβλέπεται και η θέσπιση - χορήγηση Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών (ΥΕΠ). Οι ΥΕΠ χορηγούνται για κάλυψη των εκπαιδευτικών δαπανών μαθητών, με καθορισμένες προδιαγραφές και ειδικούς όρους. Γενικώς, η επιλογή μαθητών για χορήγηση των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών γίνεται από τις Επιτροπές Υποτροφιών. Σε περιπτώσεις ειδικών υποτροφιών, η χορήγηση των οποίων συναρτάται και με την –πέραν της οικονομικής καταστάσεως της οικογενείας– εκπλήρωση ακαδημαϊκών και άλλων ποιοτικών προϋποθέσεων για την επιλογή των υποτρόφων (π.χ. Περιφερειακών Υποτροφιών, Υποτροφιών «Εις μνήμην Εμμανουήλ Τρουλλινού» κ.λ.), οι Επιτροπές Υποτροφιών συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του Κολλεγίου.

Οι Υποτροφίες Ειδικών Προδιαγραφών συνιστούν δεσμευτική ανάληψη υποχρεώσεως του ΕΕΙ έναντι του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εφ’ όσον φυσικά θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση και διαγωγή του υποτρόφου και την οικονομική κατάσταση της οικογενείας του. Η διαδικασία διαπιστώσεως ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζεται κατ’ έτος.