Πληροφορική και διαθεματική διδασκαλία

Στο εργαστήριο διδάσκονται επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα του επίσημου αναλυτικού προγράμματος (από καθηγητές ειδικοτήτων), με συνδυασμό γνώσεων από τουλάχιστον δυο μαθήματα, υποστηριζόμενα από διερευνητικό λογισμικό.

Με στόχο τη διδακτική διαθεματική προσέγγιση της ύλης, την πειραματική μέθοδο έρευνας και τη συνεργασία των μαθητών επιλέχθηκαν προγράμματα κατάλληλα σχεδιασμένα και πιστοποιημένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η διδακτική παρέμβαση αναφέρεται σε δραστηριότητες με φύλλα εργασίας, χρήση οπτικοακουστικών μέσων και στοχεύει στην παρακίνηση των μαθητών να χρησιμοποιήσουν την σύγχρονη τεχνολογία, με ταυτόχρονη παρακολούθηση της πορείας τους με την χρήση portofolios.