Εργαστήρια- Τεχνολογική Υποδομή

Η συντήρηση αλλά και η συνεχής αναβάθμιση του εργαστηρίου μας ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και τις γενικές προδιαγραφές που θέτει το ΕΠΠΣ της πληροφορικής στη χώρα μας.

Το εργαστήριο πληροφορικής έχει τον κατάλληλο και αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων των μαθημάτων, υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό, ενώ η εργονομία του χώρου, των επίπλων και των μηχανημάτων εξασφαλίζει στους μαθητές όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός (υλικού και λογισμικού) των εργαστηρίων είναι ο πλέον σύγχρονος.

Η υλικοτεχνική υποδομή έχει βασιστεί στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές που προτείνονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.