Φυσικών Επιστημών

Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Γυμνασίου: Μάριος Γαλερός
Συντονιστής Λυκείου: Γεώργιος Διπλάρης

Α. Γενικά

Το Τμήμα Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου-Λυκείου απαρτίζουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα εξής μαθήματα:

 • Φυσική, Χημεία, Βιολογία για το Γυμνάσιο και το Λύκειο
 • Γεωγραφία και Τεχνολογία μόνο για το Γυμνάσιο

Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών έχει σκοπό:

 • την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών στο γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα
 • την ακαδημαϊκή αριστεία των μαθητών και την προετοιμασία τους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, ώστε οι μαθητές μας να είναι οι πολίτες του αύριο

Β. Μέθοδοι Διδασκαλίας

Κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιούμε μια ποικιλία διδακτικών μεθόδων, για να εξυπηρετήσουμε την ποικιλία των στόχων που έχουμε θέσει αλλά και για να προσαρμόσουμε τη διδασκαλία στον κάθε μαθητή. Έτσι χρησιμοποιούμε:

 • τη μετωπική διδασκαλία
  • παρουσίαση ή διάλεξη
 • τις ερωταποκρίσεις ή το διάλογο
 • την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
 • την εργαστηριακή διδασκαλία:
  • πειράματα επίδειξης, που πραγματοποιούνται από τον καθηγητή. Χρησιμοποιούνται για να διασαφηνιστούν σημεία μιας θεωρίας, να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με όργανα και συσκευές, να έχουν οι μαθητές μία εποπτική εικόνα.
  • ομαδικά πειράματα, που πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους μαθητές σε τετραμελείς ομάδες υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους και της παρασκευάστριας του εργαστηρίου.
  • εικονικά εργαστήρια, που παρουσιάζονται σε διαδραστικούς πίνακες
 • τις ερευνητικές εργασίες
 • την έρευνα πεδίου
 • τα παιχνίδια ρόλων
 • τη χρήση προσομοιώσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι:

 • τα φυλλάδια που δίνουμε στους μαθητές μας
 • τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Τεχνολογίας
 • τα βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 • οι εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • οι ομιλίες επιστημόνων που καλούνται στο Σχολείο
 • η βιβλιοθήκη του Σχολείου
 • τα διάφορα προγράμματα για τις Φυσικές Επιστήμες (Science on Stage)
 • τα προγράμματα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης
 • το διαδίκτυο
 • οι χάρτες εννοιών