Ιστορίας και Κοινωνικών Σπουδών

Προϊσταμένη και Υπεύθυνη Λυκείου: Βικτώρια Παπαδημάτου

Συντονιστής Γυμνασίου: Ιορδάνης Παπαδόπουλος


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

Το Τμήμα αποτελείται από τα εξής επιστημονικά – διδακτικά αντικείμενα:

Α) ΓΥΜΝΑΣΙΟ:

1. Ιστορία (α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου)
2. Θρησκευτικά (α΄, β΄, γ΄ Γυμνασίου)
3. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (γ΄ Γυμνασίου)
4. Οικιακή Οικονομία (α΄, β΄ Γυμνασίου)
5. Βιωματικές δράσεις (α΄ Γυμνασίου)
6. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (γ΄ Γυμνασίου)

Β) ΛΥΚΕΙΟ:

1. Ιστορία (Α΄, Β΄, Γ΄Λυκείου)
2. Θρησκευτικά (Α΄, Β΄, Γ΄Λυκείου)
3. Πολιτική Παιδεία ( Α΄ Λυκείου)
4. Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πολιτισμός (Α΄Λυκείου – Επιλογής)
5. Πολιτική Παιδεία ( Β΄ Λυκείου)
6. Φιλοσοφία (Β΄Λυκείου)
7. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Β΄ Λυκείου - Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών)
8. Κοινωνιολογία (Γ΄Λυκείου)
9. Ιστορία (Γ΄ Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
10. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γ΄Λυκείου – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
11. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Γ΄Λυκείου – Επιλογής)
12. Ιστορία της Τέχνης (Γ’ Λυκείου – Επιλογής)

ΣΤΟΧΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ :

• Να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν ιστορική σκέψη και να αναπτύξουν ιστορική συνείδηση. Ο στόχος αυτός θα τους οδηγήσει να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα τα γεγονότα της εποχής τους ως σκεπτόμενοι πολίτες.
• Να τους ασκήσει, ώστε να έχουν την ικανότητα να προσδιορίζουν τα γεγονότα και να αντιλαμβάνονται τη συνέχεια μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος.
• Να τους οδηγήσει στην κατανόηση της επίδρασης των ιστορικών γεγονότων στην καθημερινή τους ζωή και της βασικής ιστορικής αρχής ότι τα ιστορικά γεγονότα βρίσκονται σε αιτιακή σχέση μεταξύ τους.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ:

• Να αξιοποιήσουν οι μαθητές την κοινωνιολογική, πολιτική και οικονομική σκέψη αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία για την κατανόηση της δυναμικής της κοινωνίας (πολιτείας) και των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης. Να αξιοποιήσουν αυτήν τη γνώση με απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβασή τους σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.
• Να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις για βασικούς θεσμούς της κοινωνίας (Πολιτείας), όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, η εργασία, το δίκαιο, η οικονομία, η επιχείρηση κτλ.
• Να αποκτήσουν οι μαθητές τις αναγκαίες κοινωνικές ικανότητες/δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη Δημοκρατική Ελληνική και Ευρωπαϊκή κοινωνία.
• Να κατανοήσουν βασικούς όρους και έννοιες, που αποτελούν «κλειδιά» για την κατανόηση ιδεών μέσα από την εξέλιξη του φιλοσοφικού προβληματισμού.
• Να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητα να συγκρίνουν θέσεις και ιδέες, έτσι ώστε να κατανοήσουν τη δομή και το ύφος του φιλοσοφικού λόγου, τους τρόπους της λογικής και αποδεικτικής στήριξής του.
• Να αναπτύξουν τις αναγκαίες δεξιότητες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσεγγίσουν στοχαστικά τα μεγάλα ερωτήματα που διατυπώνει ανέκαθεν ο άνθρωπος για την ύπαρξή του και το νόημά της και, προπάντων, να προσεγγίσουν κριτικά τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά καιρούς σ’ αυτά.

ΤΡΟΠΟΙ-ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ :

• Φύλλα εργασίας – χρήση σχεδιαγράμματος
• Πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό (πηγές – παραθέματα)
• Χρήση χαρτών και ψηφιακών πολυμέσων (χρήση αίθουσας ψηφιακής συνεργασίας, Interactive White Boards, CMS)
• Εργασίες με τη μορφή Projects στη Βιβλιοθήκη (π.χ. Τοπική Ιστορία στην γ΄ Γυμνασίου, A΄-Β΄ Λυκείου,)
• Διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Συνδιδασκαλία με άλλες ειδικότητες (π.χ. Μαθηματικά και Ιστορία)
• Άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία ενός κοινωνικοπολιτικού-οικονομικού φαινομένου, θεσμού κτλ.
• Μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του μαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση της γνώσης.
• Συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (μέσω σεμιναρίων, δειγματικών διδασκαλιών, βιβλιογραφικής υποστήριξης, αλληλοεπισκέψεων)
• Εβδομαδιαία δίωρη συνάντηση των εκπαιδευτικών στην αίθουσα συνεδριάσεων του Μπενακείου με θέματα της ειδικότητάς τους.