Πληροφορικής

Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Κολλεγίου Ψυχικού: Γεώργιος Νικολουδάκης 

Ένας από τους κύριους άξονες για την υλοποίηση των επιδιώξεων της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φιλοσοφίας του Κολλεγίου, όπως αυτή παρουσιάζεται στη "Δήλωση Αποστολής" (MissionStatement) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, είναι “Ο αρμονικός συνδυασμός της ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία, της πολιτιστικής μας παράδοσης με τα διεθνή πνευματικά-εκπαιδευτικά ρεύματα.”

Οι ραγδαίες αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οδήγησαν στην ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου προγράμματος σπουδών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να εξελίσσεται διαρκώς καλύπτοντας τις εξελίξεις της Πληροφορικής, των εκπαιδευτικών τεχνολογιών και να καθοδηγείται από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και τη σύγχρονη σχετική έρευνα.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Διασχολικού Ακαδημαϊκού Τμήματος Πληροφορικής έχει σχεδιασθεί με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Πληροφορική στο Σχολείο μας, σε όλες τις βαθμίδες. Ο σχεδιασμός του προγράμματος υπερκαλύπτει την ύλη που ορίζεται από το Υπουργείο και  περιλαμβάνει τη διδασκαλία νέων και σύγχρονων αντικειμένων στον τομέα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται με το λεγόμενο πληροφορικό γραμματισμό.

Η διδασκαλία των αντικειμένων της Πληροφορικής δεν επιδιώκει μόνο την απλή εξοικείωση των μαθητών με τους υπολογιστές και τις λειτουργίες συγκεκριμένων λογισμικών. Στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης αξιοποίησης των υπολογιστικών και δικτυακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων, για τη συμμετοχή των μαθητών στη σύγχρονη κοινωνία.

Οι υπολογιστές στο Κολλέγιο αντιμετωπίζονται ως ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην έκφραση ιδεών, στην έρευνα, στο δημιουργικό πειραματισμό σε όλες τις επιστήμες. Η αλγοριθμική και υπολογιστική σκέψη, η χρήση τεχνολογιών διαδικτύου, εικόνας, βίντεο και ήχου, το web design, ο προγραμματισμός μέσω σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, η εκμάθηση ποικίλων χρηστικών εφαρμογών αποτελούν μερικά παραδείγματα διαφορετικών αντικειμένων που καλύπτονται από το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Το Διασχολικό Ακαδημαϊκό Τμήμα Πληροφορικής έχει δημιουργήσει και διαρκώς εξελίσσει ένα Πρόγραμμα Σπουδών που στοχεύει στην:

  • ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλέγματος γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο,
  • οικοδόμηση ενός Διεπιστημονικού Πλαισίου έρευνας,
  • παροχή στήριξης σε θέματα χρήσης των εκπαιδευτικών τεχνολογιών και της Πληροφορικής στους άλλους Ακαδημαϊκούς Κλάδους και στη
  • διοχέτευση της υπάρχουσας ενασχόλησης των μαθητών μας με τους υπολογιστές και το διαδίκτυο σε νέες, χρήσιμες, δημιουργικές και θετικές διεξόδους (θετικές δράσεις).