Χαρακτηρισμός φοίτησης

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υπουργική Απόφαση (άρθρα 27, 28, 29), κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών:

 

Η φοίτηση του μαθητή χαρακτηρίζεται ως επαρκής, εφόσον το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114.

Στην περίπτωση των ιδιωτικών σχολείων τα οποία λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ισχύουν τα ως άνω αριθμητικά όρια προσαυξημένα ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον ωρών.

Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση στην ίδια τάξη.

Υπενθυμίζεται ότι για το Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών το προσαυξημένο σύνολο για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου ως επαρκούς είναι 124 απουσίες και των μαθητών της Γ΄ Λυκείου 135 απουσίες.