Λήξη - Διακοπή φοίτησης

Η φοίτηση των μαθητών:

α) Λήγει με την απόλυσή τους
β) Διακόπτεται πριν από την απόλυσή τους:
i) Με αίτηση των γονέων για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο μέχρι και την 20η Ιανουαρίου.
ii) Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.