Καθηγητής - Σύμβουλος

Καθηγητής - Σύμβουλος

Για κάθε τμήμα του Λυκείου ορίζεται ένας Καθηγητής - Σύμβουλος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα (ακαδημαϊκά-παιδαγωγικά-πειθαρχικά) των μαθητών του τμήματος.
Ειδικότερα:

  • Ο Καθηγητής Σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και πειθαρχική πορεία των μαθητών ενός τμήματος ομαδικά και ατομικά. Λειτουργεί ως σύνδεσμος και συντονίζει την επικοινωνία μαθητών, καθηγητών και γονέων.
  • Ενημερώνεται από τη Δ/νση και τους διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό επίπεδο, τα πειθαρχικά και άλλα ατομικά προβλήματα των μαθητών του τμήματός του. Την ενημέρωσή του συμπληρώνει με προσωπική επαφή που επιδιώκει να έχει με τον καθένα χωριστά από τους μαθητές του και τους γονείς τους.
  • Ενημερώνει τους μαθητές για τους κανόνες λειτουργίας, τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου, την οργάνωση των διαφόρων γραφείων (π.χ. Γραφείο Συμβουλευτικής), αναλύει τις υποχρεώσεις των μαθητών, τα καθήκοντά τους και τους γνωστοποιεί τα δικαιώματά τους.
  • Μεριμνά για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, συνοχής, καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και καλλιεργεί το κατάλληλο κλίμα που θα παρακινήσει τη συμμετοχή τους σε ομίλους. Προβληματίζεται με τους μαθητές για δραστηριότητες που αφορούν στην ευρύτερη μόρφωσή τους και ενθαρρύνει κοινοτικές και κοινωνικές δράσεις. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο της τάξης του.
  • Σε ατομικό επίπεδο ασκεί συμβουλευτική για θέματα ακαδημαϊκά, πειθαρχικά, τακτικής φοίτησης και προσωπικά προβλήματα των μαθητών του.
  • Ενθαρρύνει τους μαθητές με ιδιαίτερα καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις να αναζητήσουν διεύρυνση των γνώσεών τους και των ενδιαφερόντων τους, να συμμετέχουν σε Πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς κ.λ.π.
  • Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους διδάσκοντες στο τμήμα για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του.
  • Ασκεί συμβουλευτική σε επίπεδο τμήματος κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής κατά την οποία θίγονται, κυρίως μέσω του Προέδρου του τμήματος, τυχόν προβλήματα. Ο Καθηγητής Σύμβουλος μπορεί με τη σειρά του να θίξει προβλήματα του τμήματος (π.χ. απουσίες, πειθαρχία). Με την ευκαιρία αυτή, ασκείται στο τμήμα συμβουλευτική, που αποτελεί και ένα αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης πειθαρχικών και άλλων προβλημάτων.