Οργάνωση

benakeio_flags

Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τη Διευθύντρια, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια και την Υποδιευθύντρια. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων.


Διεύθυνση

Διευθύντρια: Βασιλική Τλα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Βασιλική Μουμτζή
Υποδιευθύντρια και ΜΥΡ Coordinator : Αντωνία Γαϊτάνη


Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του Σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του Σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.


 Καθηγητής - Σύμβουλος

Για κάθε τμήμα του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής - Σύμβουλος, ο οποίος ασχολείται με τα προβλήματα (ακαδημαϊκά-παιδαγωγικά-πειθαρχικά) των μαθητών του τμήματος.

Kυριότερα καθήκοντα του Καθηγητή - Συμβούλου είναι τα εξής:

α)

Αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και πειθαρχική πορεία των μαθητών ενός τμήματος ομαδικά και ατομικά. Λειτουργεί ως σύνδεσμος και συντονίζει την επικοινωνία μαθητών, καθηγητών και γονέων.

β)

Ενημερώνεται από τη Δ/νση και τους διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό επίπεδο, τα πειθαρχικά και άλλα ατομικά προβλήματα των μαθητών του τμήματός του. Την ενημέρωσή του συμπληρώνει με προσωπική επαφή που επιδιώκει να έχει με τον καθένα χωριστά από τους μαθητές του και τους γονείς τους.

γ)

Μεριμνά για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, συνοχής, καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και καλλιεργεί το κατάλληλο κλίμα που θα παρακινήσει τη συμμετοχή τους σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Προβληματίζεται με τους μαθητές για δραστηριότητες που αφορούν στην ευρύτερη μόρφωσή τους και ενθαρρύνει τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της Μ.Κ. του Γυμνασίου.
Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με το πενταμελές συμβούλιο του τμήματός του.

δ)

Σε ατομικό επίπεδο ασκεί συμβουλευτική για θέματα ακαδημαϊκά, πειθαρχικά, τακτικής φοίτησης και προσωπικά προβλήματα των μαθητών του. Εντοπίζει μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κσι κλίση σε καλλιτεχνικές ή αθλητικές δραστηριότητες και ενημερώνει τους διδάσκοντες και τη Διεύθυνση γι΄αυτές.

ε)

Ασκεί Συμβουλευτική σε επίπεδο τμήματος κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής. Εκεί θίγονται, κυρίως μέσω του Προέδρου του τμήματος, τυχόν προβλήματα και ο Καθηγητής Σύμβουλος μπορεί με τη σειρά του να θίξει προβλήματα του τμήματος (π.χ. απουσίες, πειθαρχία). Με την ευκαιρία αυτή, ασκείται στο τμήμα Συμβουλευτική που αποτελεί και ένα καλό μέτρο πρόληψης πειθαρχικών και άλλων προβλημάτων.


 Συμβούλιο Τμήματος

Το Συμβούλιο Τμήματος αποτελείται από τους καθηγητές που διδάσκουν στο τμήμα και προεδρεύει ο αρχαιότερος των διδασκόντων..
Το Συμβούλιο της Τάξης συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος. Το Συμβούλιο Τμήματος δύναται να συγκληθεί  από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες καθηγητές ή και ένας ή περισσότεροι μαθητές για σοβαρό λόγο που αφορά όλο το τμήμα.


Επιτροπή Συνεργασίας με την Μαθητική Κοινότητα

Οι δραστηριότητες της Μαθητικής Κοινότητας του Γυμνασίου είναι πολλές και υλοποιούνται χάρη στην προσπάθεια και αποτελεσματικότητα που δείχνουν οι μαθητές και στη βοήθεια των Καθηγητών Συμβούλων της Μαθητικής Κοινότητας που τους στηρίζουν και τους συμβουλεύουν.

Με τη βοήθειά τους η Μαθητική Κοινότητα πραγματοποιεί τις εκλογές και γενικές Συνελεύσεις της, οργανώνει την Ημέρα Αλληλεγγύης, τον Χορό του Γυμνασίου, την Εξόρμηση, τη συμμετοχή του Γυμνασίου στο Πανηγύρι και εκδίδει το έντυπο «Τα Νέα του Γυμνασίου».