Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

benakeio_ouraniotoxo

Συντονίστρια Διασχολικού Τμήματος Ψυχοπαιδαγωγικής: Μ. Αλιβιζάτου
Υπεύθυνοι Γυμνασίου: Ε. Χαλκιά, Π. Σιαπέρας

 Πολλά παιδιά, κατά τη μαθητική τους ζωή και σε συνδυασμό με την εφηβεία, έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα τα οποία δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν και έχουν ανάγκη από καθοδήγηση. Το Γραφείο Συμβουλευτικής του Γυμνασίου  Κολλεγίου Αθηνών στελεχώνεται από Ψυχολόγους, οι οποίοι, σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και τους γονείς,  υποστηρίζουν τους μαθητές στην ορθή διαχείριση αυτών των δυσκολιών. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Συμβουλευτικής του Γυμνασίου στοχεύει στην διαμόρφωση ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, το οποίο ενδυναμώνει και εξελίσσει την προσωπικότητα  των μαθητών και προάγει τη μάθηση. Στο πεδίο δράσης του περιλαμβάνονται:

  • Αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη σχολική επίδοση και τη σχολική προσαρμογή (π.χ. ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).
  • Κοινωνικά ή διαπροσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μάθηση ή τη συμπεριφορά.
  • Συμβουλευτική για τη βελτίωση των στρατηγικών μελέτης.
  • Προώθηση ευφορίας και προσαρμογής στο σχολείο, ενισχύοντας την επικοινωνία, τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, τη διαχείριση του άγχους και την αυτοσυγκράτηση.
  • Υποστήριξη στην κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας των μαθητών.
  • Υποστήριξη στις δυσκολίες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.
  • Συμβουλευτική σε μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. 
  • Υποστήριξη σε προβλήματα της εφηβική ηλικίας ή ψυχικής υγείας που εμποδίζουν την ομαλή μετάβαση στο Λύκειο.
  • Συμβουλευτική σε αντίξοες κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την υγιή εξέλιξη του μαθητή στο σχολείο, όπως ζητήματα ενδοσχολικής βίας (bullying).