Σύλλογος Διδασκόντων

Οι  διδάσκοντες  όλων  των  κλάδων  απαρτίζουν  το  Σύλλογο Διδασκόντων  του  Δημοτικού  Σχολείου.  Ο  Σύλλογος  συνέρχεται  σε  τακτικές  συνεδριάσεις ή  εκτάκτως,  όποτε  παραστεί  οποιαδήποτε  ανάγκη.

Συνεδριάσεις  γίνονται  τους  μήνες  Σεπτέμβριο  και  Ιούνιο,  στο  τέλος  κάθε  τριμήνου  καθώς  και  σ’ όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  σύμφωνα  με  το  Εβδομαδιαίο  Πρόγραμμα  Εργασιών.

Στις  συνεδριάσεις  αυτές  ο  Σύλλογος  Διδασκόντων  συζητά  και  γνωμοδοτεί  για  θέματα  αξιολόγησης  μαθητών  ή  για παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα  του  Σχολείου,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπουν  οι  νόμοι  και  οι  διατάξεις  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  Σχολείου.