Αγγλικά

Η εκμάθηση των αγγλικών θεωρείται σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας των μαθητών του Νηπιαγωγείου μας. Σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά), αλλά και με δύο εκπαιδευτικούς μέσα σε κάθε τάξη (ελληνόφωνη και αγγλόφωνη) οι μαθητές εξοικειώνονται και αγαπούν εξίσου και τις δύο γλώσσες. Μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες καλλιεργούν δεξιότητες και δομούν έννοιες σχετικές με το θέμα που επεξεργάζεται η τάξη, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν το λεξιλόγιό τους στα αγγλικά. Η διδασκαλία των αγγλικών επικεντρώνεται στην επικοινωνία (ομιλία και έκφραση) χωρίς ανάπτυξη του γραπτού λόγου ή της δεξιότητας ανάγνωσης και έχει ως στόχο να εμπλέξει τους μαθητές σε διαδικασία όπου η γλωσσική γνώση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο διερεύνησης και μάθησης.