Γλώσσα

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» οι μαθητές αποκτούν  δεξιότητες και γνώσεις, οι οποίες συνδέονται με το γλωσσικό σύστημα  και την επικοινωνία.  Μεγάλη έμφαση δίνεται στη σύνδεση του προφορικού με τον γραπτό λόγο, μέσω της προσωπικής και κοινωνικής ζωής των μαθητών. 

Όσον αφορά στην ακρόαση  και την ομιλία, οι μαθητές/τριες μέσα από καθημερινές δραστηριότητες ενθαρρύνονται να κατανοούν το περιεχόμενο μιας ιστορίας και σταδιακά να αναπτύσσουν τη φωνολογική τους ενημερότητα.  Αντίστοιχα με  τη γραφή και την ανάγνωση, οι μαθητές μας μέσα από τη διδακτική προσέγγιση του αναδυόμενου γραμματισμού, κατανοούν τον κοινωνικό ρόλο της γραφής και προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα του περιβάλλοντος χώρου με δραστηριότητες που συνδέονται με την πραγματικότητα, είναι αυθεντικές και έχουν νόημα για εκείνους. Μαθαίνουν να γράφουν και να διαβάζουν παίζοντας.