Περιβάλλον Ανθρωπογενές (Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη)

Στο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων είναι βασικός στόχος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος.  Σκοπός μας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως ένα άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερες ικανότητες και αξία, να λειτουργούν με αυτονομία, να αποδέχονται τα συναισθήματά τους και να ελέγχουν τον τρόπο έκφρασής τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους.  Με αφορμές που μας δίνονται μέσα από το παιχνίδι τούς ενθαρρύνουμε να σέβονται τους άλλους, να ακολουθούν τους κανόνες της ομάδας, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τα συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται  μεταξύ τους.