Μεθοδολογία

Στο δίγλωσσο Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς», οι μαθητές προσεγγίζουν ενεργά τη γνώση και αναπτύσσουν τις στάσεις  και τις δεξιότητές τους μέσα από διαθεματικές ενότητες μελέτης και έρευνας. Έχοντας ως οδηγό την προϋπάρχουσα γνώση και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων, σχεδιάζουν παιδαγωγικά κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στόχος είναι η ανάπτυξη εννοιολογικών συνδέσεων ανάμεσα στην εμπειρία, την πληροφορία και την έρευνα.