Οργάνωση

Διεύθυνση του Γυμνασίου

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Διευθυντές. Είναι το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ' αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.


Διεύθυνση

Διευθυντής : Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Αναπληρωτής Διευθυντής : Λεωνίδας Καίσαρης
Υποδιευθύντρια : Νικολέτα Κανελλή


Σύλλογος Διδασκόντων

Οι διδάσκοντες όλων των κλάδων, που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν τη σχολική μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, απαρτίζουν το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων:

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες, από τις ισχύουσες διατάξεις, ποινές και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.


 Καθηγητής-Σύμβουλος Τμήματος και Ατομικός Σύμβουλος

Για κάθε τμήμα του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής- Σύμβουλος και ένας Ατομικός Σύμβουλος, οι οποίοι ασχολούνται με τα ακαδημαϊκά, παιδαγωγικά και πειθαρχικά θέματα των μαθητών του τμήματος.

Ειδικότερα:

1.

Ο Καθηγητής Σύμβουλος και ο Ατομικός Σύμβουλος αναλαμβάνουν την ευθύνη να παρακολουθούν την ακαδημαϊκή, παιδαγωγική και πειθαρχική πορεία των μαθητών ενός τμήματος ομαδικά και ατομικά. Λειτουργούν ως σύνδεσμος και συντονίζουν την επικοινωνία μαθητών, καθηγητών και γονέων.

2.

Ενημερώνονται από τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες για το ακαδημαϊκό επίπεδο, τα πειθαρχικά και άλλα ατομικά προβλήματα των μαθητών του τμήματος. Την ενημέρωσή τους συμπληρώνουν με προσωπική επαφή που επιδιώκουν να έχουν με τον καθένα χωριστά από τους μαθητές τους και τους γονείς τους.

3.

Ενημερώνουν τους μαθητές για τους κανόνες λειτουργίας, τις ιδιαιτερότητες του Σχολείου, την οργάνωση των διαφόρων γραφείων (π.χ. Γραφείο Συμβουλευτικής) και τους γνωστοποιούν τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματά τους.

4.

Μεριμνούν για τη διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, συνοχής, καλής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και καλλιεργούν  το κατάλληλο κλίμα που θα παρακινήσει τη συμμετοχή τους σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες. Προβληματίζονται με τους μαθητές για δραστηριότητες που αφορούν την ευρύτερη μόρφωσή τους και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις δραστηριότητες της Μαθητικής Κοινότητας του Γυμνασίου. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με το πενταμελές συμβούλιο του τμήματος.

5.

Η Συμβουλευτική σε επίπεδο τμήματος ασκείται κατά τη διάρκεια της Κοινωνικής Ζωής. Οι μαθητές μεταβαίνουν στην αίθουσα του τμήματος με τον Καθηγητή Σύμβουλο και εκεί θίγονται - κυρίως μέσω του Προέδρου του τμήματος - πιθανά προβλήματα του τμήματος.


Συμβούλιο Τάξης-Τμήματος

Το Συμβούλιο Τάξης-Τμήματος αποτελείται από τους Καθηγητές που διδάσκουν στην τάξη-τμήμα και τους Υποδιευθυντές.

-

Το Συμβούλιο της Τάξης συνεδριάζει κάθε φορά που ανακύπτει θέμα σχετικό με τη λειτουργία της τάξης ή τμήματός της και εφόσον το συγκαλέσει ο Διευθυντής. Το Συμβούλιο Τάξης δύναται να συγκληθεί εφόσον το ζητήσουν με έγγραφό τους τρεις τουλάχιστον διδάσκοντες Καθηγητές ή ο Καθηγητής Σύμβουλος.

-

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Τάξης μπορεί να μετέχει και ο Διευθυντής, οπότε και προεδρεύει, όπως επίσης μπορεί να παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

-

Το Συμβούλιο της Τάξης έχει χαρακτήρα εισηγητικό προς τη Διεύθυνση και το Σύλλογο των Καθηγητών, ο οποίος έχει την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων.

-

Όταν το Συμβούλιο των διδασκόντων ενός τμήματος συγκαλείται μετά την παραπομπή σε αυτό, από το Διευθυντή του Σχολείου, του μαθητή που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, τότε συμμετέχει υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση το Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει μέχρι και πενθήμερη αποβολή και να παραπέμψει το μαθητή στην ολομέλεια του Συλλόγου των Διδασκόντων.


Επιμόρφωση Καθηγητών

Μέσω του προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου επιδιώκεται:
Η διαρκής ενημέρωσή τους σε θέματα, που αφορούν τους επιστημονικούς κλάδους τους, και γενικότερα, θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής.
Κάθε χρόνο εφαρμόζεται στο σχολείο πρόγραμμα επιμόρφωσης, στο οποίο γίνεται προσπάθεια να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι εκπαιδευτικοί.