Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού θεωρεί ότι η σχολική ζωή και το σχολικό κλίμα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους και για τη μετέπειτα πορεία τους στο Σχολείο και στη ζωή. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί μια σειρά προγραμμάτων και υποστηρικτικών διαδικασιών.


Πρόγραμμα υποδοχής μαθητών Α΄ Γυμνασίου

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές της α΄ Γυμνασίου να ενταχθούν στο νέο τους σχολικό περιβάλλον. Μαθητές της β΄ και γ΄ Γυμνασίου αναλαμβάνουν την ευθύνη να τους υποδεχθούν, ενημερώνοντάς τους σχετικά με τη λειτουργία και τις ιδιαιτερότητες του Γυμνασίου.


Καθηγητές Σύμβουλοι

Για κάθε τμήμα ορίζεται ένας Καθηγητής-Σύμβουλος, ο οποίος παρακολουθεί τη συνολική πορεία του τμήματος, ακαδημαϊκά και πειθαρχικά. Στην ώρα της Κοινωνικής Ζωής (Κ.Ζ.), που εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Καθηγητή-Σύμβουλο του τμήματός τους για ποικιλία ζητημάτων που τους απασχολούν, τις αναγκαίες δεξιότητες μελέτης και την εφαρμογή των κανόνων σχολικής ζωής.


Ατομικοί Σύμβουλοι

Στο Γυμνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί επιπλέον και ο θεσμός του Ατομικού Συμβούλου για όλους τους μαθητές των τάξεων α΄ και β΄. Οι Ατομικοί Σύμβουλοι είναι οι εκπαιδευτικοί του Προγράμματος Αγωγής Υγείας και μερικές φορές συμπίπτουν με τους Καθηγητές-Συμβούλους. Οι Ατομικοί Σύμβουλοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ομαλή ένταξη των μαθητών στην ομάδα και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. 


Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Η Αγωγή Υγείας εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα και αφιερώνεται σε αυτήν 1 ώρα την εβδομάδα για την τάξη της α΄ γυμνασίου. Σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τους συμμαθητές τους, να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, να μάθουν να ελέγχουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να βελτιώσουν τη δυνατότητα χειρισμού καταστάσεων στο σχολικό περιβάλλον και να εκτιμήσουν την ατομική και πολιτιστική διαφορετικότητα του διπλανού τους.


Γραφείο Συμβουλευτικής

Το Γραφείο Συμβουλευτικής είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του Γυμνασίου και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε μαθητή του σχολείου. Οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται σε αυτό ανά πάσα στιγμή για βοήθεια στην καθημερινότητά τους, για τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους.


Γραφείο Μαθησιακής Στήριξης

Το Γραφείο Μαθησιακής Στήριξης απευθύνεται στους μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές αυτούς στην οργάνωση του χρόνου τους και στην ανάπτυξη στρατηγικών μελέτης. Οι στρατηγικές αυτές αφορούν τρόπους προσέγγισης των μαθησιακών τους υποχρεώσεων, τη μελέτη και την προετοιμασία για τις εξετάσεις.


Πρόγραμμα Συμφιλίωσης Συμμαθητών Τώρα (Π.Σ.ΣΥ.Τ.)

Το Σχολείο ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για άμεση και ουσιαστική παρέμβαση στο θέμα των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών οργανώνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό θα ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από το ζήτημα των συγκρούσεων και θα τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας που μπορεί να φανούν χρήσιμες για τη λειτουργική επίλυση των συγκρούσεων.