Διδασκαλία και Mάθηση στο ΙΒ

 

Η εκπαίδευση στο ΙΒ προετοιμάζει τους μαθητές, ώστε να αντιμετωπίσουν σύνθετες παγκόσμιες προκλήσεις μέσω μιας δυναμικής εκπαιδευτικής εμπειρίας που οριοθετείται από τη διερεύνηση, την δράση και τον αναστοχασμό. 

 

Διερεύνηση 
Η συνεχής έρευνα πλαισιώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τη διδακτική πράξη και την αξιολόγηση της διδασκαλίας των προγραμμάτων ΙΒ. Τα προγράμματα ΙΒ εμπεριέχουν τη δομημένη έρευνα, που πηγάζει από καθιερωμένες γνώσεις και σύνθετα προβλήματα. Η προγενέστερη γνώση και η εμπειρία συνθέτουν τη βάση για τη νέα μάθηση, ενώ η περιέργεια των μαθητών σε συνδυασμό με το προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών προσφέρουν το καλύτερο ερέθισμα για μάθηση με περιεχόμενο απαιτήσεις, συνάφεια και συμμετοχή.

Δράση 
Η δράση βάσει συγκεκριμένων αρχών αντιπροσωπεύει τη δέσμευση του ΙΒ για διδασκαλία και μάθηση μέσω πρακτικών εμπειριών του πραγματικού κόσμου. Πεδίο δράσης των μαθητών ΙΒ είναι το σπίτι, η τάξη, το σχολείο, οι κοινωνίες, και ολόκληρος ο κόσμος. Ο τομέας της δράσης περιλαμβάνει τη μάθηση μέσα από την πράξη. Εκτιμάται η δράση που βασίζεται στην ακεραιότητα και την τιμιότητα, καθώς και στο αίσθημα δικαιοσύνης που σέβεται την αξιοπρέπεια των άλλων ατόμων ή ομάδων. Για τα άτομα, τους οργανισμούς και τις κοινότητες, δράση βάσει συγκεκριμένων αρχών σημαίνει ότι εξετάζουν τις ηθικές διαστάσεις των προσωπικών και διεθνών προκλήσεων. Στα προγράμματα ΙΒ, η δράση μπορεί να περιλαμβάνει μάθηση μέσα από την κοινωνική προσφορά, υπεράσπιση και εκπαίδευση του εαυτού μας ή των άλλων.

Αναστοχασμός 
Κριτική σκέψη είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η περιέργεια και η εμπειρία μπορούν να οδηγήσουν σε βαθύτερη κατανόηση. Οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις αποδείξεις, τις μεθόδους και τα συμπεράσματα. Ο αναστοχασμός περιλαμβάνει επίσης την αποδοχή του ενδεχόμενου απόκλισης και ανακρίβειας στην εργασία μας αλλά και την εργασία των άλλων.

Η εκπαίδευση ΙΒ προσφέρει στους μαθητές ευκαιρίες για να μελετήσουν τη φύση της ανθρώπινης σκέψης και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες τόσο για την ανάκληση των πληροφοριών όσο και για την ανάλυση της ίδιας της σκέψης και της προσπάθειας του ατόμου σε σχέση με τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις αυτών.

Με εφαλτήριο τη διερεύνηση, τη δράση και τον αναστοχασμό, τα προγράμματα ΙΒ έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να διαχειριστούν και να αξιολογήσουν αποτελεσματικά οι ίδιοι τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει.